Palveluntuottajien valvonta

Järjestämisvastuussa oleva hyvinvointialue ohjaa ja valvoo hankkimiensa palvelujen laatua, lainmukaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista samalla tavalla kuin omia palveluitaan. Hyvinvointialueen valvontavelvollisuus koskee myös yksityisten palveluntuottajien alihankkijoiden palveluita. Hyvinvointialueen pitää varmistaa, että sille palveluja tuottavalla yksityisellä palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta.

Hyvinvointialue dokumentoi kaikki toimenpiteensä ja varmistaa sopimuksissa riittävät valtuudet sekä puuttumismahdollisuudet. Hyvinvointialueen pitää toimittaa yksityisen palveluntuottajan tai tämän alihankkijan valvonnasta laatimansa tarkastuskertomus aluehallintovirastolle tiedoksi. Vastaavasti aluehallintovirasto ja Valvira lähettävät hyvinvointialueelle tiedoksi yksityistä palveluntuottajaa tai tämän alihankkijaa koskevan tarkastuskertomuksen.

Hyvinvointialue ohjaa ja valvoo kaikkia alueellaan toimivia sosiaalihuollon palveluja. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen osalta hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontavelvollisuus koskee niitä palveluntuottajia ja näiden alihankkijoita, joilta se hankkii palveluita.

Jos hyvinvointialue ei pysty omavalvonnalla ratkaisemaan esiin tulleita epäkohtia tai puutteita ja toiminnasta muodostuu oleellinen riski asiakas- ja potilasturvallisuudelle, toiminnan lainmukaisuudelle tai asiakkaan ja potilaan keskeisten oikeuksien toteutumiselle, on sen ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle.

Palveluntuottajat valvovat oman toimintansa palvelujen laatua ja turvallisuutta omavalvonnan keinoin. Palveluntuottajat valvovat myös alihankintana hankkimiaan palveluja. Jos palveluntuottaja havaitsee toiminnassa epäkohtia tai puutteita, sen pitää ryhtyä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.