Tillstånd och anmälningar inom den privata social- och hälsovården

Produktionen av social- och hälsovårdstjänster har i lag fastställts som tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet. På så sätt säkerställs att tjänsterna är av hög kvalitet och att klient- och patientsäkerheten genomförs.

Den nya lagen om tillsynen över social- och hälsovården som träder i kraft vid ingången av nästa år medför ändringar i tillstånds- och registreringspraxis. Den här webbsidans innehåll uppdateras före slutet av december så att det motsvarar den nya tillsynslagen.

I och med tillsynslagen och tillsynsmyndigheternas nya register Soteri ändras praxis för tillstånd för och registrering av tjänsteproducenter. Läs mer om Soteri.

Tjänsteproducenter som producerar privat socialservice med heldygnsomsorg eller privata hälso- och sjukvårdstjänster ska ha tillstånd för att producera tjänsterna. Med tjänsteproducent avses exempelvis privatpersoner, företag i bolagsform (Ab, Kb, öppet bolag), andelslag, stiftelser eller föreningar. Att fungera som självständig yrkesutövare, det vill säga med firma, förutsätter att man gör en anmälan till regionsförvaltningsverket eller välfärdsområdet.

Tillståndsmyndigheten för serviceproducenter som bedriver verksamhet inom området för ett regionförvaltningsverk är regionförvaltningsverket. Valvira är tillståndsmyndigheten för tjänsteproducenter som bedriver verksamhet inom området för två eller flera regionförvaltningsverk. Verksamheten får inte inledas innan tillståndet har beviljats. Registrering av social- och hälsovårdstjänster förutsätter ett FO-nummer och därför är det inte möjligt att producera tjänster som lättföretagare. Mervärdesskattefri produktion av tjänster förutsätter registrering i Registret över privata producenter av social- och hälsovårdstjänster (Valveri). Du får mer information om mervärdesbeskattningen för social- och hälsovårdstjänster på Skatteförvaltningens webbplats.

Den genomsnittliga handläggningstiden för tillståndsansökningar inom socialvården är 4–5 månader och inom hälso- och sjukvården 1 månad.

Det rekommenderas att tillstånds- och anmälningsärenden skickas via Valviras elektroniska ärendehantering.

När du gör en tillståndsansökan via den elektroniska ärendehanteringen är handläggningsavgiften lägre. Ärendehanteringen är avsedd för tillstånds- och anmälningsärenden för producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare. Via den elektroniska ärendehanteringen kan du följa med status för en ansökan eller en anmälan. Du kan logga in i tjänsten med Suomi.fi-autentisering.

Du hittar anvisning för den elektroniska ärendehanteringen i slutet av denna sida.