Tillstånd och anmälningar inom den privata socialvården

Med privat socialservice avses socialservice som producerats genom affärs- och yrkesverksamhet och den professionella handledning och rådgivning inom det sociala området som anknyter till anordnandet av dessa tjänster.

På en verksamhetsenhet som producerar privat socialservice ska det finnas tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och utrustning samt den personal som verksamheten kräver. Den ansvariga personen för verksamhetsenheten ansvarar för att de tjänster som tillhandahålls vid verksamhetsenheten uppfyller de krav som ställts på dem. Produktion av privat socialservice är tillståndspliktigt, och tillståndet kan förenas med villkor som är nödvändiga för att trygga klientsäkerheten och som gäller tjänsternas omfattning, personalen, lokalerna, anordningar och utrustning samt förfaringssätt.

Privata socialserviceproducenter ska för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig utarbeta en plan för egenkontroll som omfattar alla serviceproducentens socialtjänster. Valvira har gett en föreskrift om innehållet i planen för egenkontroll och om utarbetandet och uppföljningen av planen. Nya producenter av tillståndspliktiga tjänster ska utarbetas en plan för egenkontroll innan verksamheten inleds vid verksamhetsenheten. Serviceproducenten är också skyldig att övervaka service som beställts som underleverans.

Vanliga frågor om socialvårdens verksamhetstillstånd och anmälningar

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Vid tekniska problem med elektronisk kommunikation kontakta [email protected].

Om din tillståndsansökan redan är anhängig, kan du vända dig direkt till ärendet föredragare.