Tillsyn över tjänsteproducenter

Det välfärdsområde som har organiseringsansvaret styr och övervakar kvaliteten, och lagenligheten på de tjänster som det anskaffar på samma sätt som för sina egna tjänster. Välfärdsområdets tillsynsskyldighet gäller också tjänster som erbjuds av underleverantörer till privata tjänsteproducenter. Välfärdsområdet ska se till att den privata serviceproducent som tillhandahåller tjänsterna har tillräckliga yrkesmässiga, verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar att sörja för att tjänsterna produceras.

Välfärdsområdet dokumenterar alla sina åtgärder och säkerställer att avtalen innehåller lämpliga befogenheter och möjligheter att ingripa. Välfärdsområdet ska till regionförvaltningsverket för kännedom lämna en inspektionsberättelse om tillsynen över en privat serviceproducent eller dennes underleverantör. På motsvarande sätt sänder regionförvaltningsverket och Valvira till välfärdsområdet för kännedom en inspektionsberättelse om en privat serviceproducent eller dennes underleverantör.

Välfärdsområdet styr och övervakar alla socialvårdstjänster inom sitt område. I fråga om privata hälso- och sjukvårdstjänster gäller välfärdsområdets styrnings- och tillsynsskyldighet de serviceproducenter och deras underleverantörer som tillhandahåller tjänsterna.

Om välfärdsområdet inte genom egenkontroll kan lösa sådana missförhållanden eller brister som framkommit och verksamheten medför en väsentlig risk för klient- och patientsäkerheten, verksamhetens lagenlighet eller genomförandet av klientens och patientens centrala rättigheter, ska välfärdsområdet underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Serviceproducenterna utövar genom egenkontroll tillsyn över kvaliteten och säkerheten i sin egen verksamhet. Serviceproducenterna övervakar också de tjänster de anskaffar som underentreprenader. Om en serviceproducent upptäcker missförhållanden eller brister i verksamheten, ska den vidta åtgärder för att åtgärda dessa.