Verksamhetstillstånd och anmälningar inom den privata hälso- och sjukvården

Med privata hälso- och sjukvårdstjänster avses tjänster inom hälso- och sjukvården som har producerats av företag, organisationer och stiftelser. Exempel på sådana tjänster är läkar- och tandläkartjänster och övrig hälso- och sjukvård samt därmed jämförbara tjänster, exempelvis laboratorie- och radiologisk verksamhet, fysioterapi, företagshälsovård, massage och sjuktransporttjänster och prehospitala akutsjukvårdstjänster.

Produktionen av privata hälso- och sjukvårdstjänster är tillståndspliktig. För att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig ska serviceproducenterna utarbeta en plan för egenkontroll som omfattar alla serviceproducentens hälso- och sjukvårdstjänster. Produktionen av tjänster kan inledas först när tillståndet har beviljats. Tillståndet är serviceproducentspecifikt. Med serviceproducent avses exempelvis företag i bolagsform (Ab, Kb, öppet bolag), andelslag, stiftelser eller föreningar.

När hälso- och sjukvårdstjänster erbjuds ska lokalerna och utrustningen vara ändamålsenliga. Dessutom ska serviceproducenten ha sådan ändamålsenligt utbildad personal som verksamheten förutsätter.

Om du önskar erbjuda privata hälso- och sjukvårdstjänster i egenskap av självständig yrkesutövare, det vill säga med firma, ska du göra en anmälan om detta. Regionförvaltningsverket för ditt område handlägger anmälningsärenden för självständiga yrkesutövare.

Vi rekommenderar att du använder vår elektroniska ärendehantering för att ansöka om tillstånd och göra anmälningar. Tillsammans med regionförvaltningsverken upprätthåller vi det riksomfattande datasystemet Valveri, i vilket vi registrerar producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster och självständiga yrkesutövare.

Vanliga frågor om hälso- och sjukvårdens verksamhetstillstånd och anmälningar

Dokument

Lagstiftning

Se även