Sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä toimiminen tilapäisesti

Sosiaalityöntekijän tehtävissä toimiminen tilapäisesti

Sosiaalityöntekijän tehtävissä voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa työskentelevän on työskenneltävä laillistetun sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivalla henkilöllä ei ole sosiaalityöntekijälle säädettyä oikeutta päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Työnantaja vastaa siitä, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävissä toimivalla henkilöllä on laissa säädetyt edellytykset toimia tehtävässään. Työnantajan velvollisuutena on arvioida tapauskohtaisesti henkilön valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Työnantajan on myös varmistettava, että kyseisen henkilön opinnot ja niihin liittyvä käytännön harjoittelu on suoritettu hyväksytysti.

Jokaiselle sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti toimivalle opiskelijalle on nimettävä kirjallisesti ohjaajaksi laillistettu sosiaalityöntekijä, jonka johdon ja valvonnan alaisena hän työskentelee. Ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava tilapäisesti toimivan toimintaa ja puututtava viipymättä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin.

Sosionomin tai geronomin tehtävissä toimiminen tilapäisesti

Sosionomin tai geronomin tehtävissä voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen laillistetun ammattihenkilön ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen. Työnantaja arvioi henkilön tutkinnon soveltuvuuden ja sen, onko kyseisellä henkilöllä riittävät edellytykset tehtävässä toimimiseen.

Ulkomailla tutkinnon suorittaneen oikeus toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä

Ulkomailla koulutuksen suorittanut henkilö (sosiaalityöntekijä, sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja) voi toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä vain Valviran määräämänä sopeutumisaikana.  Lisätietoa sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta voit lukea Sopeutumisaika ja kelpoisuuskoe -sivultamme.