Iäkkäiden palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Keskeisiä iäkkäiden palveluja ovat kotihoito, muut kotona asumista tukevat palvelut, omaishoito sekä yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen. Hyvinvointialueet vastaavat iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeiden mukaisten laadukkaiden, oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen järjestämisestä.

Iäkkäiden palvelujen järjestäminen hyvinvointialueella

Iäkkäiden palvelut ovat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvaa sosiaalihuoltoa, jota aluehallintovirastot ja Valvira valvovat. Hyvinvointialue vastaa iäkkään henkilön tarvitsemien sosiaalipalveluiden myöntämisestä. Päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalveluiden myöntämisestä pitää tehdä viipymättä. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Palvelutarpeen selvittäminen ja asiakassuunnitelma

Palvelutarpeen selvittämisestä hyvinvointialueella vastaa iäkkään henkilön tarpeiden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Palvelutarpeen selvittäminen pitää aloittaa viipymättä ja saattaa loppuun ilman aiheetonta viivytystä siten, että henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon toteutuu.

Hyvinvointialueella on ollut velvollisuus käyttää iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä 1.4.2023 alkaen. RAI-arviointi tehdään asiakkuuden alkaessa, ja se pitää tarkistaa asiakkuuden aikana puolivuosittain sekä aina kun asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuu olennaista muutosta. Tarkempaa tietoa RAI-järjestelmästä ja arvioinnista saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Hyvinvointialue vastaa myös siitä, että iäkkäälle henkilölle laaditaan asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelma pitää laatia ilman aiheetonta viivytystä, ja siinä määritellään iäkkään henkilön tarvitsema sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus. Palvelut pitää suunnitella niin, että ne vastaavat määrältään, sisällöltään ja ajoitukseltaan iäkkään henkilön tarpeita. Asiakassuunnitelma tehdään asiakkuuden alkaessa, ja se pitää tarkistaa asiakkuuden aikana puolivuosittain sekä aina kun asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuu olennaista muutosta.

Henkilöstö iäkkäiden palveluissa

Iäkkäiden palveluissa ja toimintayksiköissä henkilöstön määrän, koulutuksen sekä rakenteen pitää vastata asiakkaiden palvelutarvetta ja turvata laadukkaat palvelut. Vastuu asiakkaiden hoidosta ja huolenpidosta on aina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä.

Kotihoidossa henkilöstön työtehtävät ja -ajat pitää suunnitella siten, että asiakkaat saavat palvelupäätöksen tai sopimuksen mukaisen tuntimäärän palveluja ja että työntekijöiden osaaminen vastaa asiakkaiden palvelutarvetta ja tehtävien edellyttämää osaamista. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa toteutunut vähimmäishenkilöstömitoitus on ollut 1.4.2023 alkaen 0,65 ja 1.1.2028 alkaen vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitukseen lasketaan toimintayksikön toteutuneet välittömät asiakastyön tunnit, jotka suhteutetaan toimintayksikön asiakkaiden määrään. Tarkempaa tietoa Vanhuspalvelujen tilan seurannasta saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.