Potilas- ja asiakasasiakirjat

Potilasasiakirjat on tarkoitettu ennen kaikkea tukemaan potilaan hyvää hoitoa. Niihin on merkittävä hyvän hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi. Asiakasasiakirjoihin on kirjattava sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot. Potilas- ja asiakasasiakirjat ovat tärkeitä sekä potilaan tai asiakkaan että ammattihenkilöiden oikeusturvan kannalta.

Terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta laatia potilasasiakirjamerkinnät säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun laissa ja potilasasiakirja-asetuksessa. Sosiaalihuollon ammattihenkilön velvollisuudesta kirjata asiakastiedot säädetään sosiaalihuollon asiakirjoista annetussa laissa. Vuoden 2024 alusta kirjaamisvelvollisuudesta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetussa laissa.