Uimavesi

Uimavettä on niin luonnonvesi uimarannoilla kuin myös allasvesi uimahalleissa. Uimaveden laadulle on asetettu lainsäädännössä laatunormit, jotka veden on täytettävä, jottei siitä aiheutuisi käyttäjille terveyshaittaa. Kunnan terveydensuojeluviranomaiset valvovat veden laatua, mutta myös toimijoiden pitää säännöllisesti seurata sitä. Viime kädessä toimija vastaa toimintansa terveellisyydestä.

Yleisölle avoimista uimarannoista, kylpylöistä, uimahalleista ja maauimaloista pitää tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Näin viranomainen pystyy valvomaan näiden toimipaikkojen hygieenisiä olosuhteita ja ennen kaikkea uimaveden laatua. Toimintojen muuhun turvallisuuteen liittyvästä valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Uimaveden laadun viranomaisvalvontaan liittyvät laboratoriotutkimukset tehdään Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa hyväksytyillä menetelmillä. Vedenlaadun tuloksista pitää tiedottaa käyttäjiä esimerkiksi ilmoitustauluilla.

Uimarannat

Yleisölle avoimet uimarannat luokitellaan kävijämäärän mukaan yleisiin uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Lainsäädännössä on säädetty näiden rantojen uimaveden laadun valvonnasta kesäisin. Lainsäädäntöä voidaan myös soveltaa uimakauden ulkopuolella, esimerkiksi talviuintikaudella.

Yleiset uimarannat ovat niin sanottuja EU-uimarantoja, joissa odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita. Näiden rantojen kesäkauden uimaveden laatu raportoidaan EU:lle. Raportoitujen tulosten perusteella Euroopan ympäristövirasto julkaisee EU-maiden yleisten uimarantojen laatutiedot karttasivulla, josta uimarannan tiedot saa näkyviin. EU-uimarantojen vedenlaatu luokitellaan laatuluokkiin ulostesaastumista kuvaavien suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli (E.coli) -bakteerien neljän kesäuimakauden tulosten perusteella. Uimavesiluokat ovat erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono.

Allasvesi

Kylpylöiden, uimahallien ja muiden vastaavien yleisessä käytössä olevien altaiden allasveden laadun pitää täyttää lainsäädännön vaatimukset. Allasvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia eikä mitään muitakaan aineita sellaisia määriä, että ne voisivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle. Jos allasveden laatu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, pitää syy selvittää ja tilanne pyrkiä korjaamaan välittömästi.

Uimaveden laadun seurannan lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo uimahalleja, kylpylöitä ja maauimaloita säännöllisin tarkastuksin. Näiden laitosten ylläpitäjä laatii viranomaisen kanssa yhteistyössä valvontatutkimusohjelman, jossa huomioidaan laitoksen ominaispiirteet. Muiden yleisten altaiden valvonta keskittyy vedenlaadun valvontaan.

Uimahalleissa, kylpylöissä ja vastaavissa laitoksissa työskentelevillä henkilöillä, jotka työtehtäviensä kautta voivat vaikuttaa allasveden laatuun, pitää olla voimassa oleva vesityökortti. Vesityökortista voit lukea lisää Vesityökortti-sivultamme.

Usein kysyttyä uimavedestä