Yhteisöllisen asumisen omavalvonta

Omavalvonta on ensisijainen tapa valvoa ja varmistaa toiminnan laatu ja asianmukaisuus yhteisöllisessä asumisessa. Asiakas- ja potilasturvallisuuden ja lakisääteisten palvelujen varmistamiseksi hyvinvointialueen ja palveluntuottajan on yhteisöllistä asumista järjestäessä jatkuvasti omavalvonnallisesti seurattava ja arvioitava asiakkaiden toimintakykyä ja palvelujen tarvetta. Mikäli asiakkaan toimintakyvyssä ja palvelujen tarpeessa tapahtuu muutos, pitää hyvinvointialueella tehdä hänelle viipymättä palvelutarpeen arviointi ja päivittää asiakassuunnitelma sekä tehdä tarvittavat päätökset myönnettävistä palveluista.  

Lue tarkemmin palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvonnasta. Valvira antaa kevään aikana määräyksen omavalvontasuunnitelman laatimisesta.

Asiakasturvallisuus ja palveluiden laadun varmistaminen yhteisöllisessä asumisessa 

Laadukas yhteisöllinen asuminen toteutetaan siten, että asiakas kokee elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaiden palveluiden tarpeet voivat vaihdella suuresti. Oleellista on, että asiakkaiden palvelutarpeeseen kyetään vastaamaan siten, että varmistetaan asiakasturvallisuuden toteutuminen. Sosiaalihuollossa asiakasturvallisuus sisältää palveluiden järjestämisen, tuottamisen ja toteuttamisen siten, etteivät asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus vaarannu.  

Kotihoidossa on kiinnitettävä huomiota omavalvonnallisesti erityisesti asiakkaiden lääkehoidon turvallisuuteen ja asiakassuunnitelmien toteutumiseen. Omavalvonnassa pitää kiinnittää huomiota muun muassa asiakkaiden ravitsemukseen ja hygieniasta huolehtimiseen.   

Tukipalveluissa on kiinnitettävä huomioita omavalvonnallisesti siihen, että yksikön ruokapalvelut sekä pyykki- että siivoushuolto toteutetaan asianmukaisesti. Epidemiatilanteissa pitää kiinnittää erityistä huomiota yksikön hygieniakäytäntöihin ja infektioiden ehkäisyyn.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 299 (sosiaalihuollon valvonta)
 arkisin kello 9–11