Lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu ja perheoikeudelliset palvelut

Lapsiperheiden palveluiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä edistää lasten yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä. Lastensuojelun tehtävänä on turvata erityistä suojelua tarvitsevien lasten ja nuorten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Perheoikeudellisilla palveluilla turvataan lasten oikeus huoltoon ja elatukseen, turvataan puolisoiden oikeus elatukseen sekä tuetaan perheitä adoptioasioissa ja ristiriitatilanteissa.

Palvelut hyvinvointialueella

Lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu ja perheoikeudelliset palvelut ovat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvaa sosiaalihuoltoa, jota aluehallintovirastot ja Valvira valvovat.

Lapsiperheiden palvelut sisältävät matalan kynnyksen yleispalveluja, joilla pyritään tukemaan lasten kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta varhaisessa vaiheessa. Sosiaalihuoltoa hakeva lapsiperhe voi saada lapsiperheiden yleispalveluista kokonaisvaltaista tukea esimerkiksi lapsen kasvuun ja kehitykseen, kasvatuskysymyksiin, taloudelliseen toimeentuloon ja sosiaalisen kuntoutuksen tarpeisiin. Näin palvelut muodostavat kokonaisuuden, jolla asiakasta pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti.

Lastensuojelun tukitoimilla täydennetään yleispalveluissa annettavia palveluja silloin, kun yleispalveluilla ei pystytä riittävästi edistämään lapsen edun mukaista suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelu sisältää avohuollon tukitoimia, huostaanoton ja sijaishuollon sekä jälkihuollon. Lastensuojeluun sisältyvät kaikki lastensuojelulain perusteella lapselle ja hänen perheelleen järjestettävät palvelut ja tukitoimet.

Perheoikeudelliset palvelut kuuluvat sisällöllisesti perheoikeuden piiriin, josta suuri osa liittyy lastenvalvojan tehtäviin. Kysymykset, jotka koskevat adoptiota ja puolisoiden tuen tarpeita avioero- ja ristiriitatilanteissa, ovat myös osa perheoikeudellisten palvelujen sisältöä. 

Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvittäminen

Lapsen kiireellisen avun tarve pitää arvioida aina välittömästi. Lisäksi lapselle tehdään pääsääntöisesti palvelutarpeen arviointi, joka pitää aloittaa viipymättä ja saattaa loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Jos lapsi on erityistä tukea tarvitseva tai jos häntä koskeva lastensuojeluasia on vireillä, palvelutarpeen arviointi pitää aloittaa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta, ja sen pitää valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään lapsen lastensuojelun tarve lain niin edellyttäessä.

Kolmen kuukauden määräaika päätöksenteolle ei tarkoita sitä, että päätöstä voitaisiin viivyttää tilanteessa, jossa asia olisi ratkaistavissa. Jos asia on ratkaistavissa, pitää ratkaisu tehdä välittömästi. Viranomainen ei voi siirtää sille kuuluvaa selvitys- ja päätöksentekovelvollisuutta esimerkiksi asioiden ruuhkautumisen tai henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi.

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella lapselle pääsääntöisesti laaditaan asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelma pitää tarkistaa tarvittaessa ja lastensuojelussa vähintään kerran vuodessa.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän enimmäisasiakasmäärä

Lastensuojelulain mukaan vuoden 2023 loppuun saakka lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän enimmäisasiakasmäärä on 35 lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta ja vuoden 2024 alusta 30 lasta. Lastensuojelulaki edellyttää, että asiakasmäärää tarkastellaan jokaisen sosiaalityöntekijän kohdalla erikseen.