Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat suunnitelmallista valvontaa yhdessä laatimansa valtakunnallisen varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaisesti. Valvontaohjelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen valvonnan periaatteet ja vuosittaiset painopisteet.

Aluehallintovirastojen ja Valviran laatima valvontaohjelma on valtakunnallinen, ja se koskee niin kunnallisia kuin yksityisiä varhaiskasvatuksen järjestäjiä. Valvontaohjelman tavoitteena on lapsen edun toteutuminen varhaiskasvatuksessa sekä valtakunnallisesti yhdenmukainen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta.

Valvontaohjelma 2023–2025

Vuosien 2023–2025 varhaiskasvatuksen valvontaohjelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen valvonnan keskeiset periaatteet, toimintaa ohjaavat normit ja toimintatavat. Valvontaohjelmassa määritellään myös vuosittaiset painopistealueet, joita valvontaohjelma erityisesti ohjaa ja neuvoo ennakoivasti.

Vuosina 2023–2025 valvontakohteena ovat

  • yksityisen varhaiskasvatuksen lupamenettely

  • kuntien valvontaosaamisen vahvistaminen

  • omavalvonnan ohjaus (yksityinen varhaiskasvatus)

  • lapsen oikeus tukeen varhaiskasvatuksessa

  • täydentävä varhaiskasvatus.

Ennakoiva valvonta tukee laadukasta varhaiskasvatusta

Valvontaviranomaiset eli Valvira, aluehallintovirastot ja kunnat valvovat ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa. Ennakoivaa valvontaa ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta, koulutus, tiedottaminen, ohjauskäynnit, yksityisen varhaiskasvatuksen lupamenettely ja omavalvonnan kehittäminen.

Ennakoivan valvonnan tukemiseksi vuonna 2023

  • sujuvoitetaan lupamenettelyä

  • parannetaan varhaiskasvatusta järjestävien kuntien valvontaosaamista (muun muassa täydennyskoulutus)

  • panostetaan täydentävän varhaiskasvatuksen valvontaan

  • kehitetään yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelmia (Valviran valvonta ja ohjaus yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa)

  • parannetaan lapsen oikeutta tukeen (muun muassa täydennyskoulutus).

Valvonnan vaikuttavuutta seurataan ja ohjelmaa päivitetään

Aluehallintovirastot ja Valvira arvioivat vuosittain valvontatoimenpiteiden ja -menetelmien vaikuttavuutta. Se tehdään keräämällä tietoa tehdyistä valvontatoimenpiteistä ja analysoimalla tietojen pohjalta nousseita ilmiöitä. Ilmiöiden pohjalta vuoden 2023 aikana valvontaohjelmaa päivitetään vuodelle 2024.

Valvontaohjelman toteuttaminen voi tuottaa tietoa myös muista teemoista kuin niistä, jotka kuuluvat valvontaohjelman painopistealueisiin. Näin ollen tulevia painopistealueita voidaan täsmentää ja määritellä tarpeen mukaan.