Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaana ja potilaana sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, hyviin sosiaalipalveluihin sekä hyvään kohteluun. Itsemääräämisoikeuttasi pitää kunnioittaa. Lisäksi sinulla on oikeus saada itseäsi koskevia tietoja ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.

Oikeutesi hyvään hoitoon, palveluun ja kohteluun

Sinulla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä elämäntilanteessasi tarvitsemiasi sosiaalipalveluja. Sinua on kohdeltava siten, että vakaumustasi ja yksityisyyttäsi kunnioitetaan, eikä ihmisarvoasi loukata. Kun hoitoasi ja palvelujasi toteutetaan, pitää toivomuksesi, mielipiteesi, etusi ja yksilölliset tarpeesi sekä äidinkielesi ja kulttuuritaustasi ottaa huomioon.   

Sosiaali- ja terveyspalveluita pitää tarjota siten, ettei sinua aseteta eriarvoiseen asemaan esimerkiksi ikäsi, terveydentilasi tai toimintakykysi perusteella. Sosiaalipalveluja, kuten perheiden, vammaisten tai iäkkäiden palveluja, pitää järjestää palveluntarvettasi vastaavalla tavalla. Jos tarvitset tukea tai palveluja, ota yhteyttä hyvinvointialueesi sosiaalipalveluihin palveluntarpeen arviointia varten. Sosiaalihuollon palvelut perustuvat aina hallintopäätökseen, ja sinulla on oikeus hakea muutosta sosiaalihuollon palveluasi koskevaan päätökseen. Hoitopäätöksiin saavat vaikuttaa pelkästään lääketieteelliset syyt.

Itsemääräämisoikeutesi kunnioittaminen

Itsemääräämisoikeutesi pitää ottaa huomioon, kun toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Sinulla on oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujesi tai hoitosi suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jos olet täysi-ikäinen etkä kykene osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujesi tai hoitosi suunnitteluun ja toteuttamiseen, tahtoasi pitää selvittää yhteistyössä laillisen edustajasi, omaisesi tai muun sinulle läheisen henkilön kanssa. Jos olet alaikäinen, mielipiteesi otetaan huomioon ikäsi ja kehitystasosi mukaisesti.

Jos käytät puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiokeinoja, viittomakieltä tai jos ammattihenkilö ei osaa käyttämääsi puhuttua kieltä, pitää tulkkaamisesta huolehtia mahdollisuuksien mukaan niin, että voit osallistua asiasi käsittelyyn.

Oikeutesi saada itseäsi koskevia tietoja

Sosiaalihuollon asiakkaana sinulla on oikeus saada selvitys oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi, eri toimenpidevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista merkityksellisistä asioista asiaasi liittyen. Sinulla on oikeus tutustua sinusta tallennettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Sinulla on myös oikeus saada tietoja asiakirjoista, jotka voivat tai ovat voineet vaikuttaa asiasi käsittelyyn.  

Jos olet potilas, sinulle pitää antaa oma-aloitteisesti ymmärrettävässä muodossa selvitys terveydentilastasi. Lisäksi sinulle pitää kertoa, mitä hoitovaihtoehtoja sinulla on, miten hoidot vaikuttavat ja onko niillä haittavaikutuksia. Sinulle pitää myös kertoa kaikista niistä hoitoon liittyvistä asioista, joilla on merkitystä, kun hoidostasi päätetään.

Sinulla on oikeus tarkistaa omat tietosi, jotka sinusta on kirjattu potilasasiakirjoihin/sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin. Jos tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Pääsääntöisesti tietojesi luovuttaminen sosiaali- tai terveydenhuollon henkilörekisteristä edellyttää antamaasi yksilöityä suostumusta.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 299
(sosiaalihuollon valvonta)
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 10–11

Soittamalla 0295 209 444
(terveydenhuollon valvonta)
arkisin kello 10–11