Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksikön ja yhteisen palveluyksikön rekisteröinti

Palveluyksikön hakemuksen käsittelevä toimivaltainen viranomainen määräytyy palveluntuottajan toiminnan laajuuden perusteella. Valtakunnallisesti toimivan palveluntuottajan palveluyksiköitä koskevat rekisteröinnit käsittelee Valvira. Yhden aluehallintoviraston alueella toimivan palveluntuottajan asiat käsittelee kyseinen aluehallintovirasto.

Soterin sähköiseen asiointiin saapuneiden rekisteröintihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Täytäthän hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti, jotta saamme kaikki tarvittavat tiedot ilman lisäselvityspyyntöä. Lue tarkemmat ohjeet Soteri-uutisesta.

Palveluyksiköllä tarkoitetaan julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämää toiminnallista ja hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaali- ja/tai terveyspalveluja. Palveluyksikkö koostuu yhdestä tai useammasta palvelupisteestä.

Palvelupiste

Palvelupisteellä tarkoitetaan tosiasiallista paikkaa, jossa palveluyksikköön rekisteröityjä palveluja tuotetaan. Palvelupiste on rekisteriteknisesti palveluyksikön osa.

Palveluyksikön rekisteröimistä varten palveluntuottajan on ilmoitettava muun muassa: 

  • toimintasuunnitelma
  • tiedot sosiaali- ja/tai terveyspalveluista ja niiden sisällöstä
  • asiakasryhmä ja suunniteltu asiakasmäärä
  • henkilöstön määrä ja laatu
  • vastuuhenkilön koulutus ja työkokemus sekä tehtävä toiminnassa tai palveluyksikössä
  • kuvaus palvelutoimintaan käytettäviksi suunnitelluista tiloista, välineistä, asiakas- ja potilasrekistereistä sekä niitä koskevista viranomaishyväksynnöistä.

Valvontaviranomainen pyytää tarvittaessa hakijalta lisäselvityksiä.

Palveluyksikön ennakkotarkastus

Valvontaviranomainen tekee palveluyksikköön valvontalain mukaisen ennakkotarkastuksen ennen uuden sairaalan tai vaativaa sosiaalihuoltoa tuottavan palveluyksikön rekisteröintiä.

Ennakkotarkastus on mahdollista tehdä riskiperusteiseen arvioon perustuen myös muuhun palveluyksikköön asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Yhteinen palveluyksikkö

Yhteisessä palveluyksikössä toimivat palveluntuottajat ovat sopimuksella keskuudestaan valinneet valtuutetun palveluntuottajan edustamaan heitä valvontaviranomaisessa sekä vastaamaan heidän puolestaan valvontalaissa säädetyistä velvoitteista. Valtuutettu palveluntuottaja edustaa muita yhteisen palveluyksikön palveluntuottajia valvontaviranomaisessa asioissa, jotka koskevat yhteisessä palveluyksikössä toteutettuja palveluja.

Yhteisen palveluyksikön rekisteröinti

Valtuutettu palveluntuottaja hakee yhteisen palveluyksikön rekisteröintiä ja ilmoittaa toimivansa valtuutettuna palveluntuottajana sopimukseen perustuen. Valtuutetulla palveluntuottajalla on toimivalta edustaa kaikkia niitä palveluntuottajia, joiden kanssa se on laatinut sopimuksen valtuutettuna palveluntuottajana toimimisesta.

Palveluntuottajat antavat rekisteröinnin kannalta tarvittavat tiedot valtuutetulle palveluntuottajalle, jonka tehtävänä on varmistaa tietojen paikkansapitävyys ja toimittaa ne viranomaiselle. Valtuutettu palveluntuottaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Viranomaiselle on aina ilmoitettava tiedot siitä mistä palveluista kukin palveluyksikössä toimiva palveluntuottaja vastaa.

Rekisteröinnissä noudatettava menettely on sama kuin rekisteröitäessä yksittäisen palveluntuottajan palveluyksikköä. Kysymys on mahdollisuudesta rekisteröidä yhteinen palveluyksikkö tilanteessa, jossa saman palveluyksikön palveluja tuottaa useampi rekisteröity palveluntuottaja, esimerkkinä lääkärikeskus.

Yhteinen palveluyksikkö rekisteröidään kaikkien palveluyksikössä toimivien palveluntuottajien lukuun valtuutetun palveluntuottajan toimittamien tietojen perusteella. Palveluntuottajan on oltava rekisteröity palveluntuottajaksi liittyäkseen yhteiseen palveluyksikköön.

Yhteinen palveluyksikkö on vapaaehtoinen järjestely ja tapa rekisteröityä.

Rekisteröinnin muutoksista ilmoittaminen

Jos rekisteröidyn palveluyksikön tai sen palvelupisteen toimintaan tulee olennaisia muutoksia, palveluntuottajan tulee tehdä rekisteröinnin muutoshakemus palveluyksikkökohtaisesti. Suunniteltua muutosta ei saa toteuttaa, ennen kuin rekisteröinnin muutoksesta on annettu päätös. Muutoksien maksullisuudesta on säädetty maksuasetuksessa.

Usein kysyttyä palveluyksikön ja yhteisen palveluyksikön rekisteröinnistä

Ota yhteyttä

Sosiaalihuollon rekisteröintiasiat:
Sähköpostilla [email protected]
Soittamalla 0295 209 209
tiistaisin ja torstaisin kello 10-11

Terveydenhuollon rekisteröintiasiat:
Sähköpostilla [email protected]
Soittamalla 0295 209 244
arkisin kello 10–11

Jos toimit useamman aluehallintoviraston alueella, olet nykyisin palveluntuottajana Valviran asiakas ja voit kääntyä Valviran puoleen. Jos toimit vain yhden aluehallintoviraston alueella, voit kääntyä oman alueellisen aluehallintovirastosi puoleen.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot