Varhaiskasvatuksen valvonta

Kunnan tai kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat aluehallintovirasto ja Valvira. Lisäksi yksityisiä palveluntuottajia valvovat kunta tai kuntayhtymä.

Valvira valvoo varhaiskasvatusta valtakunnallisesti, ja aluehallintovirastot valvovat toimintaa omilla alueillaan. Valvira valvoo varhaiskasvatuksen toimintaa erityisesti silloin, kun kyseessä ovat periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat sekä silloin, kun asia koskee usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata. Valvira valvoo varhaiskasvatusta myös silloin, kun aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään asiaa. Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa. Ohjauksella Valvira pyrkii yhdenmukaistamaan aluehallintovirastojen toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja ratkaisukäytäntöjä.

Valvontaviranomaiset edistävät varhaiskasvatuksen turvallisuutta ja laatua ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa. Kunta vastaa alueensa varhaiskasvatuksen järjestämisestä, saatavuudesta ja tuottamisesta.

Ennakoiva valvonta ja jälkikäteisvalvonta

Viranomaisvalvonnan muotoja ovat ennakoiva valvonta ja jälkikäteisvalvonta. Ennakoivaa valvontaa ovat esimerkiksi omavalvonnan varmistaminen sekä suunnitelmallinen valvonta, luvan myöntäminen, rekisteröinti, ohjaus, neuvonta ja viestintä. Jälkikäteisvalvontaa ovat valvonta-asiat, jotka otetaan käsittelyyn kantelun, epäkohtailmoituksen tai muun yhteydenoton perusteella tai muista lähteistä, kuten tiedotusvälineistä, tilastoista tai raporteista saadun tiedon perusteella. Valvonnan eri muodot täydentävät toisiaan. Jälkikäteisvalvontaan sisältyy aina ohjausta, ja ennakoivassa valvonnassa voidaan käyttää tietoa jälkikäteisvalvonnan ratkaisuista ja menettelytavoista.

Lupa harjoittaa yksityistä päiväkotitoimintaa

Varhaiskasvatusta järjestävällä tai tuottavalla yksityisellä palvelujentuottajalla pitää olla ennen toiminnan aloittamista lupa harjoittaa päiväkotitoimintaa. Luvan myöntää hakemuksesta aluehallintovirasto. Kun aluehallintovirasto on myöntänyt luvan, se rekisteröi palveluntuottajan ja sen toimipaikat Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämään Valveri-rekisteriin. Lupa-asioissa ohjaa oman alueen aluehallintovirasto.

Oman alueesi aluehallintoviraston yhteystiedot löydät aluehallintoviraston sivuilta.