Tillsyn över småbarnspedagogik

Tillsynsmyndigheterna för småbarnspedagogik som anordnas och produceras av en kommun eller samkommun och privat serviceproducent är regionförvaltningsverket och Valvira. Dessutom övervakas privata serviceproducenter av kommunen eller samkommunen.

Valvira övervakar småbarnspedagogiken på nationell nivå, och regionförvaltningsverken övervakar verksamheten inom sina egna områden. Valvira övervakar verksamheten inom småbarnspedagogiken särskilt då när det är fråga om principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden samt då när ärendet gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet. Valvira övervakar småbarnspedagogik även då när regionförvaltningsverket är jävigt att handlägga ärendet. Valvira styr regionförvaltningsverkens verksamhet. Med sin styrning försöker Valvira förenhetliga regionförvaltningsverkens verksamhetsprinciper, förfarandesätt och beslutspraxis. 

Tillsynsmyndigheterna främjar säkerheten och kvaliteten inom småbarnspedagogiken i första hand genom att ge anordnarna av småbarnspedagogik nödvändig styrning och rådgivning samt genom att i samarbete med anordnaren av verksamheten följa upp med utvecklingen av verksamheten. Kommunen ansvarar för att anordna småbarnspedagogik inom sitt område och för småbarnspedagogikens tillgänglighet och produktionen av den.

Proaktiv tillsyn och efterhandstillsyn

Till formerna av myndighetstillsyn hör proaktiv tillsyn och efterhandstillsyn. Till proaktiv tillsyn hör till exempel säkerställandet av egenkontroll samt den planenliga tillsynen, beviljandet av tillstånd, registrering, styrning, rådgivning och kommunikation. Till efterhandstillsyn för tillsynsärenden som handläggs på grund av ett klagomål, en anmälning om missförhållande eller en annan kontakt eller på grund av en uppgift som härstammar från andra källor, såsom medierna, statistik eller rapporter. De olika tillsynsformerna kompletterar varandra. I efterhandstillsynen ingår alltid styrning, och vid proaktiv tillsyn kan man använda information om efterhandstillsynens lösningar och förfarandesätt.

Tillstånd att utöva privat daghemsverksamhet

En privat serviceproducent som anordnar eller producerar småbarnspedagogik ska ha ett tillstånd att utöva daghemsverksamhet innan verksamheten inleds. Tillståndet beviljas på ansökan av regionförvaltningsverket. När regionförvaltningsverket har beviljat tillståndet, registrerar det serviceproducenten och dess verksamhetsställen i Valveri-registret, som administreras av Valvira och regionförvaltningsverken. I tillståndsärenden får man anvisningar av regionförvaltningsverket för sitt eget område. Du hittar kontaktuppgifter till regionförvaltningsverket i ditt eget område på regionförvaltningsverkets webbplats.