Hushållsvatten och varmt bruksvatten

Hushållsvatten, dvs. kranvatten och varmt bruksvatten, ska vara ofarligt för hälsan och lämpligt för sitt användningsändamål. Tryggandet av vattenkvaliteten ska grunda sig på beredskap och riskhantering. Valvira styr och ger råd till de kommunala hälsoskyddsmyndigheter som övervakar hushållsvattnets kvalitet.

Hushållsvatten är vatten som används som dricksvatten i hushåll, för matlagning och för andra hushållssyften såsom upprätthållande av allmän hygien. Hushållsvatten är också vatten som används i offentlig eller kommersiell verksamhet i syfte att användas av människor och för tillverkning, förädling, förvaring och marknadsföring av livsmedel. Med varmt bruksvatten avses i sin tur vatten som värms upp i byggnadens vatteninstallationer. 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten övervakar regelbundet kvaliteten på det hushållsvatten som används i vattendistributionsområdet och kontrollerar att egenkontrollen vid den anläggning som levererar hushållsvatten är tillräcklig. Syftet med myndighetstillsynen är att säkerställa att hushållsvattnets kvalitet följer bestämmelserna och inte orsakar sanitära olägenheter. Hushållsvattnet får inte innehålla några organismer såsom bakterier, virus eller parasiter eller andra skadliga ämnen i sådana mängder att de kan medföra fara för människors hälsa. Hushållsvattnets kvalitet undersöks desto oftare ju mer vatten anläggningen levererar eller ju mer vattnet används i vattendistributionsområdet.

Om hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetskraven och om vattnet kan medföra olägenheter för hälsan, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med den anläggning eller någon annan verksamhetsutövare som levererar vatten utreda orsakerna till störningarna i vattenkvaliteten. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov ålägga verksamhetsutövaren att rätta till situationen och ge vattenanvändarna anvisningar om hur sanitära olägenheter kan förebyggas. 
 

En byggnads vatteninstallationer

För att trygga kvaliteten på det hushållsvatten och varma  bruksvatten som tas från en byggnads vatteninstallationer ska ägaren till den byggnad som används som primärt utrymme samla in och uppdatera de uppgifter som behövs för riskhanteringen och rikta riskhanteringen mot byggnadens vatteninstallationer. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan efter att ha konstaterat en sanitär olägenhet meddela föreskrifter till byggnadens ägare eller verksamhetsidkare som använder byggnaden eller en del av den som primärt utrymme.

Anmäl misstanke om sjukdom eller men som beror på hushållsvatten 

Du kan göra en anmälan om sjukdom eller misstanke om olägenheter på grund av hushållsvatten eller badvatten (inklusive bassängvatten till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Gör en anmälan om sjukdom eller misstanke om olägenheter i ilppa-tjänsten. Ilppa är en elektronisk anmälningstjänst för miljö- och hälsoskyddet som upprätthålls av Livsmedelsverket.