Europeiskt yrkeskort

Europeiskt yrkeskort kan för närvarande ansökas endast av sjukskötare, provisorer (i Sverige apotekare) och fysioterapeuter. Yrkeskortet kan ansökas av dem som tillhör ovannämnda yrkesgrupper och som vill flytta från Finland för att arbeta i en annan EU-/EES-stat eller komma till Finland från en annan EU-/EES-stat för att arbeta här.

Det europeiska yrkeskortet är inte ett fysiskt kort, utan ett elektroniskt intyg, som påvisar att den yrkesutbildade personer uppfyller samtliga förutsättningar som krävs för temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster eller att yrkeskvalifikationerna har erkänts för yrkesutövning i ett annat land. Att skaffa sig ett yrkeskort går snabbare och enklare än att skaffa erkännande för examen på traditionellt sätt.

Du kan ansöka om ett europeiskt yrkeskort om du

  • temporärt och sporadiskt vill utöva ditt yrke i ett annan EU-/EES-land

ELLER

  • vill flytta till ett annat EU/EES-land och jobba där permanent.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

Du bör observera, att om ett europeiskt yrkeskort beviljas av Valvira för etablering i Finland, ger kortet i sig inte ännu rätt att utöva det aktuella yrket i Finland. Rätt att utöva yrket ska ansökas separat hos Valvira.

Kontrollera i förväg hos den mottagande staten om du ska ansöka om yrkeskort (1) för att etablera dig eller (2) för att tillhandahålla tjänster temporärt och tillfälligt.

När du överväger att ansöka om yrkeskort för att tillhandahålla tjänster temporärt och tillfälligt, bör du vara medveten om följande:

  • Huruvida tillhandahållandet av tjänsten är temporärt och tillfälligt ska bedömas från fall till fall, i synnerhet på grundval av tjänstens varaktighet, frekvens, periodicitet och kontinuitet. Bedömningen görs av den mottagande medlemsstaten. Praxisen kan variera. I vissa länder innebär temporärt och tillfälligt tillhandahållande att yrket utövas mer sällan än två dagar i månaden eller en period på några veckor en gång per år.
  • Verksamheten uppfyller inte kravet på temporärt och tillfälligt tillhandahållande, om det till sin karaktär bör anses vara kontinuerligt eller frekvent.
  • I princip innebär till exempel ett längre anställningsförhållande eller upprepade tidsbestämda anställningsförhållanden att du ska ansöka om yrkeskort för att etablera dig.

Är du osäker på om din verksamhet ska jämställas med etablering eller tillhandahållande av tjänster temporärt och tillfälligt, bör du kontakta den medlemsstat där du ämnar arbeta.

Vi rekommenderar att du reder ut saken innan du skickar in din ansökan om yrkeskort. Om den mottagande medlemsstaten bedömer ett redan beviljat yrkeskort för temporära och tillfälliga tjänster vara otillräckligt, måste du ansöka om ett nytt, avgiftsbelagt yrkeskort för att kunna etablera dig.