Marknadsföring av alkoholdrycker i sociala medier

Marknadsföring av starka alkoholdrycker är förbjuden i sociala medier. Svaga alkoholdrycker får marknadsföras i sociala medier i enlighet med begränsningarna i alkohollagen. 

Reklam för svaga alkoholdrycker är dock förbjuden i sociala medier om en kommersiell genomförare använder verbalt eller visuellt innehåll som produceras av konsumenter i en datanätstjänst som denne kontrollerar. Reklam är förbjuden också om en kommersiell genomförare genom en tjänst ger konsumenterna tillgång till det verbala eller visuella innehåll som denne eller konsumenterna producerar. Detta innebär att reklammässiga kommentarer och bilder om alkoholdrycker som lagts till av konsumenterna ska tas bort från sociala medier-konto. Konsumenternas kommentarer eller bilder får inte användas i egen reklam och konsumenterna får inte ombedas att dela en publikation på ett sociala medier-konto.

I flera tjänster i sociala medier används också den så kallade "gilla"-funktionen. Funktionen "gilla" betraktas inte som innehåll som produceras av konsumenten, så annonsören behöver inte ta bort eller förhindra "gillningar”. När man bedömer huruvida användning av så kallade hashtaggar är tillåten, ska man ta hänsyn till verksamhetens helhetsbild. Det väsentliga vid bedömningen är i synnerhet huruvida den kommersiella förverkligaren genom sitt agerande anses ha strävat efter att göra reklam för en alkoholdryck och idka säljfrämjande verksamhet och huruvida aktören avsiktligen har försökt utnyttja konsumenternas aktivitet eller innehåll som har producerats av konsumenter.

Sponsrade reklamer för svaga alkoholdrycker som är riktade till användarna i sociala medier är i regel tillåtna, men dessa reklamer får inte riktas till minderåriga.

Vanliga frågor om marknadsföring av alkoholdrycker i sociala medier