Sterilisering

Tillstånd till sterilisering söks i vissa fall hos Valvira. Tillstånd söks med ABST-blanketterna och utifrån dem kan Valvira bevilja tillstånd till sterilisering.

Tillstånd till sterilisering söks hos Valvira endast om

  • man misstänker att den sökandes barn skulle ha eller skulle utveckla en svår sjukdom eller kroppsskada
  • en sjukdom hos den sökande eller någon annan därmed jämförbar orsak allvarligt begränsar personens förmåga att vårda barn
  • läkarens beslut är negativt (besvärsärende)
  • den sökande är en intressebevakare.

Ansökan om sterilisering görs med ABST-blanketterna. ABST-blanketterna och anvisningar om hur du fyller i dem hittar du på Institutets för hälsa och välfärds (THL) webbplats.​​​​​​​

Bifoga följande handlingar till ansökan:

  • ansökningsblankett ST1 (fylls i av läkaren, undertecknas av den sökande och läkaren)
  • läkarutlåtande och vid behov journalhandlingar
  • vid behov en redogörelse för intressebevakaren
  • vid behov även andra klargörande handlingar (till exempel den sökandes egen icke-formella förklaring).

Intressebevakare

Den sökande är intressebevakare endast om personen är varaktigt oförmögen att förstå innebörden av sterilisering. Då ska tillstånd till sterilisering alltid sökas hos Valvira. En redogörelse för intressebevakningen ska bifogas ansökan.

Inlämnande och behandling av ansökan

Skicka ansökan med din och läkarens underskrift per post till följande adress:

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Tillståndsansökningar behandlas i nämnden för abort- och steriliseringsärenden. Nämnden sammanträder tisdagar och torsdagar kl. 9.15.

Valvira sänder ett avgiftsfritt beslut till den adress som anges i ansökan.

Kontakta oss

Nämnden för abort- och steriliseringsärenden
E-post [email protected]
Telefon 0295 209 111 (växel)