Förberedning för störningar

Såväl privatpersoner, verksamhetsutövare som myndigheter måste förbereda sig på olika störningssituationer. I hälsoskyddslagen ges kommunerna i uppgift att trygga en hälsosam och trygg livsmiljö för alla även vid störningar.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förbereder sig på förhand tillsammans med verksamhetsutövarna och andra myndigheter på olika störningssituationer för att förebygga, utreda och undanröja sanitära olägenheter. Om situationen kräver så utfärdar hälsoskyddsmyndigheten nödvändiga förbud och föreskrifter för att hälsoförhållandena ska kunna säkerställas. 

Vid mer omfattande störningar meddelar Valvira eller regionförvaltningsverket nödvändiga föreskrifter. Föreskrifterna gäller medborgare, företag och myndigheter. En sådan här omfattande störning kan till exempel vara en olycka vid ett kärnkraftverk. Även om en sådan olycka är mycket osannolik måste man förbereda sig på den.

Valvira har också utarbetat anvisningar för olika störningssituationer i hushållsvattnet. Anvisningarna för störningssituationer i hushållsvattnet finns på vår sida Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet.

Beredskap inför nödsituationer med strålrisk

I en nödsituation med strålrisk är det skäl att förbereda sig på att skydda och rengöra sig på egen hand. Vid skydd och rengöring ska man alltid följa myndigheternas anvisningar.

Det finns flera anvisningar om beredskap inför nödsituationer med strålrisk. Valvira har utarbetat anvisningar för nödsituationer med strålrisk för att säkerställa att hushållsvattnet, inomhusutrymmena och livsmiljön är hälsosamma. Livsmedelsverket har å sin sida utarbetat anvisningar för nödsituationer med strålrisk för att trygga livsmedel och primärproduktion. I Finland fungerar Strålsäkerhetscentralen (STUK) som sakkunnig i nödsituationer med strålrisk. 

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter säkerställer att till exempel vistelse i offentliga byggnader i en strålningssituation inte orsakar sanitära olägenheter och att användningen av hushållsvatten är säker.