Legalisering av bilagor till ansökan om yrkesrätt genom Apostille- eller Grand Legalisation-förfarande

Personer som har genomfört sin examen utanför EU eller EES ska till ansökan om yrkesrätt foga en tillförlitlig utredning om examensbevisets riktighet. Detta innebär att examensbeviset (diplomet) ska levereras till Valvira bestyrkt med ett Apostille- eller Grand Legalisation-förfarande. Även övriga handlingar som ska fogas till ansökan kan godkännas bestyrkta med ett Apostille- eller Grand Legalisation-förfarande.

Handlingar legaliseras genom Apostille- eller Grand Legalisation-förfarandet. Legaliseringen sker alltid i det land där handlingen har utfärdats. Förfarandet används för att intyga att personen som undertecknat handlingen har den ställning som anges i handlingen och att han/hon vid tidpunkten för utfärdandet av handlingen har haft laglig rätt att utfärda ifrågavarande handling.

Apostille- eller Grand Legalisation-förfarandet kan bestyrka den i examensbeviset undertecknande personens rätt att underteckna handlingen eller notariens rätt att utfärda bestyrkta kopior. Säkerställ att du ber om legalisering med Apostille- eller Grand Legalisation-förfarande för rätt person. Om du vill legalisera ditt ursprungliga examensbevis, ska du be om Apostille- eller Grand Legalisation-legalisering för den person som har undertecknat examensbeviset (till exempel rektorn). Om du vill legalisera en officiellt bestyrkt kopia, ska du be en notarius publicus om Apostille- eller Grand legalisation-legalisering.

Apostille-förfarande

Handlingar som utfärdats i ett land som omfattas av Haagkonventionen av den 5.10.1961 ska legaliseras genom Apostille-förfarande. Du hittar mer information om Apostille-förfarandet och listan över de avtalande länderna på HCCH:s webbplats på engelska. 

Grand Legalisation-förfarande

Handlingar som utfärdats i ett land som inte omfattas av Haagkonventionen av den 5.10.1961 ska legaliseras genom ett legaliseringsförfarande. Vid legaliseringsförfarandet legaliserar utrikesministeriet i det utfärdande landet först handlingen och intygar att den utfärdats av rätt myndighet. Därefter legaliseras handlingen av den finska beskickning som är behörig i det aktuella landet. Vid legaliseringen fogas till handlingen ett intyg över rätten för tjänstemannen vid det aktuella utrikesministeriet att utfärda sådana intyg.

Kontakta oss

Med e-post [email protected]

Telefon 0295 209 550
Vardagar klockan 10–11 (inte onsdagar)