Registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården

Inledande av tjänsteverksamhet inom social- och hälsovården förutsätter att både tjänsteproducenten och tjänsteenheten har registrerats i registret över tjänsteproducenter och tjänsteenheter inom social- och hälsovården (Soteri). Det ska finnas ett beslut om registreringen av tjänsteenheten innan tjänsteverksamheten kan inledas.

En förutsättning för registreringen är att tjänsteproducenten uppfyller de ekonomiska, verksamhetsmässiga och förvaltningsmässiga förutsättningar som har fastställts för den i tillsynslagen.

Behandlingen av registreringsansökningar som inkommit via elektronisk ärendehantering har blivit överbelastad. Vänligen fyll i alla delar av ansökan noggrant så att vi kan få all nödvändig information utan begäran om ytterligare förtydligande. Läs nogrannare anvisningarna i Soteri-nyheten.

Ansökan ska innefatta de nödvändiga uppgifterna, såsom tjänsteproducentens namn, företags- och organisationsnummer (FO-nummer), kontaktuppgifter samt uppgifter om genomförandet av de förutsättningar som fastställs i tillsynslagen.

Registreringen av tjänsteproducenten görs en gång och är en förutsättning för registreringen av den egentliga tjänsteverksamheten (tjänsteenheten). Om man ansöker om registrering av tjänsteproducenten och tjänsteenheten samtidigt, ska tjänsteproducentens registreringsärende avgöras först.

Tjänsteproducenten ansvarar för att den uppfyller de lagstadgade förutsättningarna under hela den tid den fungerar som tjänsteproducent och finns upptagen i Soteri-registret.

Registrering förutsätter ett FO-nummer

Tjänsteproducenter kan inte lämna en ansökan i Soteris e-tjänst utan att uppge ett FO-nummer.

Om en tjänsteproducent uppger sig fungera via ett annat företags FO-nummer går det inte att behandla ansökan. Det går inte att fungera som lättföretagare inom social- och hälsovårdsbranschen utan att tjänsteproducenten har ett eget FO-nummer.

Behörig registreringsmyndighet

Om du endast ansöker om registrering av tjänsteproducent utan tjänsteenhet behandlas ansökan av Valvira. Om du samtidigt ansöker om registrering av både en tjänsteproducent och minst en tjänsteenhet, behandlas ansökningarna enligt behörighetsindelningen på följande sätt; regionförvaltningsverket behandlar registreringsärenden för tjänsteproducenter som producerar tjänster inom verksamhetsområdet för ett regionförvaltningsverk. Valvira behandlar registreringsärenden för tjänsteproducenter som producerar tjänster inom verksamhetsområdet för minst två regionförvaltningsverk.

Om en tjänsteproducent producerar tjänster inom bara ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde, kan tjänsteproducenten också lämna uppgifterna för registreringen skriftligt på annat sätt än i e-tjänsten direkt till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde man avser producera tjänster. Observera att det sätt på vilket ansökan lämnas in påverkar registreringsavgifterna. Om du lämnar ansökan i e-tjänsten är hanteringsavgiften lägre.

Registreringen är avgiftsbelagd

För handläggningen av registreringen uppbärs en avgift. Registreringsavgifterna grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets gällande förordning om avgiftsbelagda prestationer. Avgifternas belopp kan variera årligen. En avgift i enlighet med förordningen om avgiftsbelagda prestationer uppbärs även för negativa och återkallade ansökningar.