Distanstjänster inom hälso- och sjukvården

Distanstjänster inom hälso- och sjukvården (distansvård) undersökning av patienten, diagnostiserande av sjukdom, observation, uppföljning, vård och behandling samt vårdbeslut eller vårdrekommendationer baserar sig på uppgifter och dokument som förmedlats till exempel via en videoförbindelse på nätet eller med en smarttelefon. Distanstjänster inom socialvården (distansomsorg) kan till exempel gälla upprätthållande av kundens funktionsförmåga, stödjande av boende i hemmet eller uppföljning och omvärdering av klientplaner på distans i växelverkan med klienten.

Förutsättningar för erbjudande av distanstjänster

Det finns inga täckande bestämmelser om distanstjänster i den gällande lagstiftningen. Samma principer gäller för distanstjänster inom social- och hälsovården som tillhandahålls i Finland, oberoende av om tjänsterna produceras inom den offentliga eller privata sektorn eller vid mottagande av självständiga yrkesutövare. En yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården som erbjuder distanstjänster svarar alltid för den tjänst hen tillhandahåller och för att tjänsten är ändamålsenlig.

Den som tillhandahåller distanstjänster ska ha adekvata lokaler, anordningar (inkl. kommunikationsförbindelser) och en sådan personal med lämplig utbildning som verksamheten förutsätter. Distanstjänsten ska vara ändamålsenlig och förenlig med god vård- och servicepraxis. Distanstjänster ska även beakta klient- och patientsäkerheten. De datasystem som används i distanstjänsterna för förmedling och lagring av patientdata ska uppfylla kraven i bestämmelserna om sekretess, dataskydd och informationssäkerhet. Ansvaret för dataskyddet och informationssäkerheten både i fråga om kommunikationsförbindelserna och hanteringen av personuppgifter som samlas in ligger hos den som tillhandahåller tjänsterna.

När distanstjänster ges är det viktigt att observera följande:

  • Patienten/klienten ska vara medveten om att hen har gett sitt samtycke till att tjänsterna ges på distans. Det ska vara möjligt att återkalla detta samtycke även under tjänsten. Klienten/patienten ska vid behov beredas möjlighet till ett individuellt mottagningsbesök eller hänvisas till mottagning på någon annan vårdplats.
  • En yrkesutbildad person ska göra en noggrann bedömning av huruvida tjänsten kan genomföras på distans. Tjänsten kan inte ordnas som distanstjänst om bedömning av vård- eller omsorgsbehovet förutsätter till exempel fysisk undersökning av patienten eller om syftet är att bedöma begränsning av patientens självbestämmanderätt.
  • En yrkesutbildad person ska vid varje besök individuellt bedöma om klienten eller patienten kan vårdas på distans. 
  • Klienten/patienten ska kunna identifieras på ett tillförlitligt sätt, till exempel genom stark autentisering. Identifieringsmetoden ska kunna verifieras i efterhand.
  • Tillbörliga journal-/klientanteckningar ska uppgöras om distanstjänsterna, och klient-/patientregistret ska upprätthållas enligt gällande författningar och bestämmelser.
  • Den som tillhandahåller distanstjänster ska uppfylla bestämmelserna i lagstiftningen om ifrågavarande verksamhet samt även de krav som ställs i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården.