Förhör som krävs av läkare med utbildning i länder utanför EU eller EES

Läkare som har fått utbildning i länder utanför EU- eller EES-området ska genomgå förhör för utredande av yrkeskompetensen. En läkare kan delta i förhöret när han eller hon har fullgjort minst sex månaders läkarpraktik/amanuenstjänstgöring i Finland och visat de språkkunskaper som krävts. Som praktik godkänns genomförd praktik som avslutats efter att examen godkänts. Praktikperioden på sex månader måste vara slutförd i sin helhet före den sista dagen för anmälan till tentamen.

Valvira ordnar förhöret i samarbete med fakulteten för medicin och hälsoteknik vid Tammerfors universitet. Förhöret består av tre delar som avläggs separat. Förhören ska genomgås följande ordning.

 1. Kliniskt förhör
  Ett skriftligt förhör testar läkarens baskunskaper i klinisk medicin samt hälso- och sjukvård. De skriftliga frågorna består av beskrivningar av patientfall från de viktigaste specialiteterna, och kravnivån motsvarar slutförhöret för medicine licentiatutbildningen i Finland.
   
 2. Förhör i den finländska hälso- och sjukvården
  Ett skriftligt administrativt förhör testar kunskaper som är viktiga och centrala med tanke på yrkesutövningen i Finland, såsom social trygghet, hälsoskydd, lagstiftning, hälso- och sjukvårdssystem, rättsmedicin och läkemedelsförsörjning.
   
 3. Praktisk tentamen i patientarbete
  Tentamen i patientarbete säkerställer att läkaren har färdigheter att möta patienten och kan tillämpa de kunskaper och färdigheter som han eller hon inhämtat under utbildningen inom primärvården, samt att läkaren behärskar de viktigaste arbetsmetoderna för allmänpraktiserande läkare. Läkaren måste också kunna samarbeta med den specialiserade sjukvården och känna till innehållet i det hälsofrämjande arbetet. Tentamen ordnas vid hälsovårdscentralen.

Begränsningar för deltagande i förhör

Det kliniska och administrativa förhöret kan båda genomgås högst tio gånger. Efter tre underkända prestationer krävs en paus på ett år, varefter personen kan anmäla sig till förhöret på nytt. Om tentamen underkänts tio gånger, är det inte längre möjligt att delta i förhöret.

Man kan delta sammanlagt tre gånger i den praktiska tentamen i patientarbete. Om tentamen underkänns första gången, får man delta på nytt tidigast efter sex månader. Om även den andra tentamen underkänns är ett tredje försök möjligt först efter ett år räknat från den andra underkända tentamen. Under den ett år långa pausen ska man arbeta på ett sjukhus eller en hälsovårdscentral med offentligt samfund som huvudman. Arbetsgivarens utlåtande om arbetet ska lämnas till Valvira. Om tentamen underkänns även tredje gången, är det inte längre möjligt att delta på nytt.

Ansökningsförfarande

Anmälan till det första kliniska förhöret ska lämnas till Valvira. En anmälningsblankett (pdf) kan användas för anmälan. Valvira ska informeras om deltagandet senast en vecka innan universitetets anmälningstid går ut.

Anmälan till det administrativa förhöret sänds direkt till fakulteten för medicin och hälsoteknik vid Tammerfors universitet. 

Tidpunkten för den praktiska tentamen i patientarbete avtalas med fakulteten. Från och med den 1 januari 2022 kräver Tammerfors universitet att deltagarna i tentamen ska ha språkkunskaper på nivå 4 i den allmänna språkexamen (YKI-examen). 

Det kliniska förhöret och det administrativa förhöret ordnas fyra gånger per år: i februari, maj, september och november. Praktisk information om förhörsdatum, förhörsavgifter och förhör ges av fakulteten för medicin och hälsoteknik vid Tammerfors universitet, tfn 040 190 9830, [email protected].

Universitetet ger ett intyg över förhöret när alla tre delar har avlagts. Läs mer om förhören vid Tammerfors universitet (på finska).

Kontakta oss

Med e-post [email protected]

Telefon 0295 209 550
Vardagar klockan 10–11 (inte onsdagar)