Marknadsföring av svaga alkoholdrycker

Marknadsföring av svaga alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent är i regel tillåten. För deras reklam, indirekta reklam och övriga säljfrämjande verksamhet har dock i lagen fastställts begränsningar som gäller både säljfrämjande kanaler och innehållet. 

Marknadsföringens begränsningar gäller även drycker som innehåller 1,2–2,8 volymprocent alkohol. 

Begränsningar som gäller försäljningsfrämjande kanaler

Alkoholdrycker får inte marknadsföras på allmän plats med vissa undantag. Lagen förbjuder alkoholreklam i television och radio mellan klockan 7 och 22 och i biografer i samband med förevisning av filmer som är tillåtna för personer under 18 år. I reklam som genomförs i datanätstjänster får reklamens kommersiella förverkligare inte använda det innehåll som konsumenterna producerar eller göra det tillgängligt för konsumenter. Du kan läsa mer om marknadsföring i sociala medier på vår webbplats Marknadsföring av alkoholdrycker i sociala medier samt i anvisningen om marknadsföring av alkohol i slutet av denna sida.

Begränsningar av innehållet

I alkoholreklamen får inte visas minderåriga, personer som uppträder störande eller är uppenbart berusade och reklamen får inte heller riktas mot sådana personer. Det är också förbjudet med alkoholreklam där man använder konsumentens deltagande i spel, lotterier eller tävlingar.

Alkoholkonsumtion får inte kombineras med framförande av fordon och alkoholreklam får inte ge en bild av alkoholkonsumtionens inverkan på prestationsförmågan, den sociala eller sexuella framgången. Lagen förbjuder också att alkoholdryckens alkoholhalt framhävs som en positiv egenskap, att rikligt alkoholbruk presenteras som en positiv sak eller att nykterhet eller måttligt bruk presenteras som en negativ sak.

I alkoholreklam är det förbjudet att kombinera medicinska eller terapeutiska egenskaper med alkohol eller att ge en bild av att den piggar upp, lugnar ner eller är ett sätt att lösa konflikter. Alkoholreklam får inte strida mot god sed, vara opassande för konsumenten, osann eller vilseledande.

Vanliga frågor om marknadsföring av svaga alkoholdrycker