Verifieringslaboratorier enligt tobakslagen

Utsläppsmätningar av tobaksprodukter ska säkerställas och cigaretternas förbränningsegenskaper påvisas i ett laboratorium som godkänts och övervakas av Valvira. 

Laboratoriet anses vara godkänt utan särskilt beslut om laboratoriet lämnar Valvira ett intyg över att en annan myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU) har godkänt laboratoriet. Dessutom ska laboratoriet ange på vilka grunder laboratoriet och de metoder som använts har godkänts. 

I annat fall ska laboratoriet lämna in sin ansökan om godkännande till Valvira. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  1. laboratoriets namn, kontaktuppgifter samt företags- och organisationsnummer
  2. namnet på den person som ansvarar för undersökningarna och dennes kontaktuppgifter
  3. tidpunkten för avbrytande, avslutande eller återstart av laboratoriets verksamhet

Till ansökan ska dessutom bifogas ett intyg över att ackrediteringstjänsten FINAS har konstaterat att laboratoriet är behörigt att utföra utsläppsmätningar och brandsäkerhetstest. Även de metoder som används i laboratoriet omfattas av ackrediteringen. Laboratoriet ska meddela Valvira om det sker förändringar i uppgifterna i ansökan. 

Enligt den gällande tobakslagen behöver ett testlaboratorium som säkerställer utsläppsmätningar inte vara en myndighet, utan mätningen, verifieringen och påvisandet kan också utföras av ett annat ackrediterat forskningslaboratorium. Laboratoriet får dock inte direkt eller indirekt ägas eller kontrolleras av tobaksindustrin. Därför kan ett provningslaboratorium som verkar i anslutning till tillverkaren eller importören inte godkännas att utföra mätningar eller verifieringar av sina egna produkter.

EU:s medlemsstater lämnar in en förteckning över godkända laboratorier till Europeiska kommissionen. Kommissionen offentliggör förteckningen. Förteckningen finns också i slutet av denna sida.