Patientjournaler och socialvårdens klienthandlingar

Om patientjournaler och socialvårdens klienthandlingar används den gemensamma benämningen klienthandlingar.

Yrkespersoner inom social- och hälsovården och personer som biträder vid tillhandahållandet av tjänster ska i klienthandlingarna anteckna de uppgifter som är nödvändiga och tillräckliga för att trygga anordnandet, planeringen, genomförandet, uppföljningen av samt tillsynen över klientens tjänster och patientens vård. De nödvändiga uppgifternas omfattning och noggrannhet kan variera enligt situationen.

Framför allt är klienthandlingarna avsedda att stöda en god vård för patienten och klienten och ett ändamålsenligt genomförande av tjänsten. Klienthandlingarna är viktiga för både patientens eller klientens och de yrkesutbildade personernas rättsskydd.

Bestämmelser om anteckningsskyldigheten för yrkespersoner inom social- och hälsovården finns i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården.