Journal- och klienthandlingar

Journalhandlingarna är framför allt avsedda för att stödja en god vård av patienten. I journalhandlingarna ska det tydligt och begripligt antecknas tillräckligt omfattande uppgifter som behövs för tryggande av att god vård planeras, ordnas, tillhandahålls och följs upp. I klienthandlingar ska det antecknas sådan information som är behövlig och tillräcklig med tanke på ordnandet, planeringen, lämnandet, uppföljningen och övervakningen av socialvården. Journal- och klienthandlingar är viktiga för både patientens eller klientens och de yrkesutbildade personernas rättsskydd.

Bestämmelser om skyldigheten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att göra anteckningar i journalhandlingar finns i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och i förordningen om journalhandlingar. Bestämmelser om skyldigheten för yrkesutbildade personer inom socialvården att anteckna klientuppgifter finns i lagen om klienthandlingar inom socialvården. Bestämmelser om anteckningsskyldighet från ingången av 2024 finns i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården.