För arbetsgivare

Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva social-, hälso- och sjukvårdsyrken för yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården som utbildats både i Finland och utomlands. Arbetsgivarna ska säkerställa att yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården har en uppdaterad rätt att utöva yrket, dvs. rätt att sköta en yrkesutbildad persons uppgifter.

Kontrollering av arbetstagarens rätt att utöva yrke

Valvira upprätthåller centralregister över yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården (Suosikki och Terhikki). Beviljade yrkesrättigheter registreras i Terhikki eller Suosikki. Uppgifter om yrkespersonens rätt att utöva yrket eller yrkespersonens personuppgifter kan ha ändrats efter att rätten att utöva yrket har beviljats. Det är därför viktigt att kontrollera den uppdaterade informationen om yrkeskvalifikationerna för en yrkesutbildad person inom social-, hälso- eller sjukvården från registrens offentliga informationstjänst (JulkiTerhikki eller Julkisuosikki). Uppgifterna i den offentliga informationstjänsten uppdateras en gång om dygnet. I den offentliga informationstjänsten publiceras inte uppgifter om yrkesrättigheter som upphört att gälla, skriftliga varningar eller anmärkningar som antecknats i registret eller uppgifter om anställning.

Det är viktigt att beakta att det kan finnas flera yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården som har samma namn. Arbetsgivaren ska försäkra sig om att det är fråga om rätt person. I oklara fall kan man kontrollera saken från Valviras kundtjänst för yrkesrättigheter (kontaktuppgifter nedan). Mer detaljerade anvisningar om hur man söker i Julkiterhikki och Julkisuosikki hittar du här. 

Valvira kan bevilja en yrkesutbildad person inom social-, hälso- och sjukvården

 1. rätt att vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person
 2. rätt att använda en skyddad yrkesbeteckning
 3. begränsad rätt att utöva yrke
 4. studeranderätt för studerande i medicin, odontologi och farmaci
 5. rätt för viss tid att utöva läkaryrket i Finland under ledning och tillsyn av en skriftligen utsedd legitimerad läkare  
 6. begränsad rätt att förskriva läkemedel 
 7. rätt att temporärt och sporadiskt tillhandahålla tjänster tillhandahållande av tjänster
 8. registrering för att genomföra en anpassningsperiod  
 9. erkännande av yrkeskvalifikationer 
 10. europeiskt yrkeskort (sjukskötare, provisorer och fysioterapeuter)

Yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården indelas i legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning. Endast en person som legitimerats av Valvira får vara verksam i uppgifter som hör till en legitimerad yrkesutbildad person inom social-, hälso- och sjukvården. Även andra än i registret antecknade personer med skyddad yrkesbeteckning kan vara verksamma i uppgifter som hör till en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning inom social-, hälso- och sjukvården. När arbetsgivaren anställer en person till uppgifter för en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning ska arbetsgivaren försäkra sig om att den valda personen har förutsättningar att sköta uppgifterna i fråga.

Alla yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården behöver inte godkännande av Valvira för att kunna använda yrkesbeteckningen, utan de får rätten att använda den skyddade yrkesbeteckningen direkt utgående från utbildningen. Sådana personer som fått sin yrkesbeteckning på basis av den så kallade reglerade utbildningen är till exempel närvårdare inom hälso- och sjukvården. Alla dessa har inte anmält sina uppgifter till Valviras register, men de är trots detta yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Arbetsgivaren kan om hen så vill kräva registrering av närvårdare inom hälso- och sjukvården. Endast personer som antecknats som yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning i Valviras register får använda de skyddade yrkesbeteckningarna inom socialvården i sitt arbete.

Arbetsgivarens skyldighet att bedöma en yrkesutbildad persons språkkunskaper  

Arbetsgivaren är skyldig att göra en bedömning av om arbetstagaren har tillräckliga språkkunskaper för sina arbetsuppgifter. 

I vissa fall kan Valvira be arbetsgivaren om ett utlåtande om den yrkesutbildade personens språkkunskaper. Utlåtandet ska innehålla följande uppgifter:

 • arbetsplats och arbetstid 
 • arbetsuppgifter 
 • bedömning av muntliga och skriftliga språkkunskaper samt av tal- och textförståelse

Den som ger utlåtandet ska vara en person som har kunnat bedöma arbetstagarens språkkunskaper i praktiken. Valvira bedömer utredningen från fall till fall.

 

Kontakta oss

Med e-post [email protected]

Telefon 0295 209 550
Vardagar klockan 10–11 (inte onsdagar)