Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter ska förbereda sig på eventuella störningar som orsakar sanitära olägenheter som sprids via hushållsvatten. Beredskapen görs i samarbete mellan den anläggning som levererar hushållsvatten och andra myndigheter.

Störningar som äventyrar hushållsvattnets, dvs. vattenledningsvattnets, kvalitet kan bland annat vara 

  • verksamheter som hotar vattenkvaliteten i området där råvatten bildas 
  • vattentäktens sårbara läge
  • störningar i vattentäkts- eller behandlingsutrustningen
  • störningar i vattenledningsnätet
  • olyckor
  • naturfenomen, såsom störtregn eller översvämningar
  • mänskliga faktorer
  • skadegörelse 
  • störningar i tillgången, såsom avbrott i eldistributionen eller dataförbindelserna.

I Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet i slutet av denna sida presenteras praktiska tillvägagångssätt i olika störningssituationer som hotar hushållsvattnets kvalitet. Anvisningarna beskriver hur man ska gå till väga om hushållsvattnet är förorenat. Verksamhetsutövarna och myndigheterna ska veta hur man ska gå till väga när hushållsvattnet har förorenats med sjukdomsalstrande mikrober, skadliga ämnen, radioaktiva ämnen eller blågrönalger eller toxiner som algerna producerar. 

I anvisningarna beskrivs samverkan mellan myndigheterna, verksamhetsutövarna och tredje sektorn (FRK, Frivilliga räddningstjänsten) och deras ansvar när en situation utreds. I anvisningarna används hyperlänkar som leder till andra anvisningar och handböcker på nätet. Bilagorna till anvisningarna innehåller också mer information om till exempel föroreningar av tarmursprung och mikrober som orsakat epidemier via hushållsvatten. 

Som bilaga till anvisningen om kommunikation finns en modell för varningsmeddelanden, kokuppmaningar och modeller för meddelanden för mikrobiologiska föroreningar utarbetade av Tavastehus stad på 15 olika språk. Valvira utarbetar och förnyar anvisningarna enligt behov. Anvisningarna utgör Valviras plan enligt hälsoskyddslagen för att trygga hushållsvattnets kvalitet vid olyckor eller i andra motsvarande särskilda situationer.