Dataskyddsbeskrivning för registret över begränsade läkemedelsförråd

Dataskyddsbeskrivningen av registret över begränsade läkemedelsförråd vid enheter för serviceboende inom socialvården och enheter för serviceboende med heldygnsomsorg har utarbetats 12.7.2023 och uppdaterats 25.7.2023.

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) Regionförvaltningsverken och Valvira fungerar som kontaktpunkt för det gemensamma registret. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Valvira och regionförvaltningsverken är tillstånds- och tillsynsmyndigheter i ärenden som gäller begränsade läkemedelsförråd. För att fullgöra sina uppgifter registrerar Valvira och regionförvaltningsverken uppgifter om begränsade läkemedelsförråd som de övervakar i sina egna ärendehanteringssystem

De ska föra in uppgifter enligt 72 § i läkemedelslagen om begränsade läkemedelsförråd i Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register. Vardera myndigheten ansvarar för de uppgifter den har registrerat och för att de uppgifter som hör till myndighetens behörighet lämnas ut lagenligt. Valvira svarar för administrationen av registret.

Kontakta oss

 • Joona Leppälahti
  0295 209 373
 • Valviras dataskyddsombud
 • Regionförvaltningsverkets dataskyddsombud
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
  personuppgiftsansvarig
  0295 209 111 (växel)
 • Övriga gemensamma personuppgiftsansvariga
  Regionförvaltningsverken