Styrning av tobakslagen

På den här sidan hittar du information om tobakslagens styrning. Den allmänna ledningen och styrningen av efterlevnaden av tobakslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den ankommer på social- och hälsovårdsministeriet. Valvira å sin sida handleder regionförvaltningsverken och kommunerna med stöd av tobakslagen i skötseln av deras uppgifter samt utarbetar ett riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen.

Miljöhälsovård

Miljöhälsovårdens uppgift är att trygga en hälsosam livsmiljö för människor genom att minska, eliminera eller förebygga hälsorisker. Till miljöhälsovården hör tillsyn enligt tobakslagen, hälsoskyddslagen och livsmedelslagen samt veterinärvård. Den riksomfattande styrningen av tobakslagen och hälsoskyddslagen ankommer på Valvira. Den högsta ledningen och styrningen av miljö- och hälsoskyddet ankommer inom sina egna verksamhetsområden på social- och hälsovårdsministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet. Mer information om miljöhälsovården hittar du på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. 

De centrala ämbetsverken, dvs. Valvira och Livsmedelsverket, utarbetar tillsammans ett gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet. I tillsynsprogrammet fastställs gemensamma principer för tillsynsprogrammen inom olika branscher samt för tillsynen över de kommunala tillsynsmyndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet.

Riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen

Till Valviras uppgifter hör att utarbeta ett riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen. I tillsynsprogrammet beaktas de gemensamma mål för miljö- och hälsoskyddet som ställts upp i det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet. 

Syftet med tillsynsprogrammet för tobakslagen är att styra och samordna verkställandet av tillsynen. Tillsynsprogrammet förenhetligar tillsynspraxisen i hela landet och främjar verksamhetsutövarnas jämlika ställning i fråga om tillsynens frekvens och kvalitet. Med hjälp av tyngdpunkterna som styr tillsynen riktas tillsynsresurserna effektivt och planmässigt och samtidigt främjas uppnåendet av tobakslagens mål. 

Tyngdpunkterna i tillsynen över verkställandet av tobakslagen för 2022–2024 är produkttillsyn, övervakning av marknadsföringsförbud samt stöd för egenkontroll och samarbete med det förebyggande rusmedelsarbetet.

Kommunala tillsynsplaner

Till kommunens uppgifter hör att utarbeta en tillsynsplan för regelbunden tillsyn över efterlevnaden av tobakslagen. Tillsynen ska vara högklassig, riskbaserad och förebygga hälsorisker.

I tillsynsplanen beaktas det riksomfattande tillsynsprogrammet för tobakslagen enligt de lokala behoven. Regionförvaltningsverket utvärderar tillsynsplanerna och deras genomförande inom respektive region.