Temporärt och sporadiskt arbete

Att arbeta i Finland som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården förutsätter av Valvira beviljad rätt att utöva yrket. Om du vill tillhandahålla dina tjänster temporärt eller sporadiskt i Finland ska du göra en förhandsanmälan om detta till Valvira.

Du ska vara medborgare i en EU/EES-stat och en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som är lagligen etablerad i en EU/EES-stat. Dessutom ska du ha laglig rätt att självständigt utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården eller använda en skyddad yrkesbeteckning i en annan EU/EES-stat.

Observera, att om verksamheten kan anses vara etablerad och kontinuerlig uppfylls inte kravet på temporärt eller sporadiskt arbete. Verksamheten kan då tolkas som jämställd med etablering, särskilt om aktörens avsikt kan anses vara att kringgå de krav som hänför sig till etablering. Enligt Valviras riktlinjer är yrkesutövning temporär eller sporadisk, om den utövas högst tre (3) dagar i månaden. Valvira avgör dock från fall till fall huruvida kravet på temporärt och sporadiskt arbete uppfylls.

Anmälan är i kraft 12 månader. Anmälan ska förnyas om du avser att fortsätta med temporärt och sporadiskt arbete eller om din verksamhet förändras avsevärt. Skicka i dessa fall omedelbart in de handlingar och redogörelser som berör detta till Valvira.

Om du är sjukskötare, fysioterapeut eller provisor, kan du ansöka om ett europeiskt yrkeskort. Det europeiska yrkeskortet (EPC) för yrkesutövare fungerar som den förhandsanmälan som avses här. De ovannämnda handlingarna och uppgifterna behöver då inte skickas in separat.

Förhandsanmälan om temporärt och sporadiskt arbete

Fyll i anmälningblanketten (pdf). Anmälan ska innehålla följande uppgifter: karaktären av de temporära tjänsterna, tidpunkt och plats för tillhandahållandet av tjänsterna, tidpunkt och plats för tillhandahållandet av tjänsterna, uppgift om tjänsteleverantörens försäkringsskydd eller motsvarande personliga eller kollektiva skydd för yrkesansvar och uppgift om språkkunskaper i finska eller svenska.

Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira.

Skicka den ifyllda anmälan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

ELLER skicka den ifyllda anmälan jämte bilagor per post till adressen:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 
PB 43 
00521 Helsingfors

Bifoga kopior av följande handlingar till anmälan:

  1. Pass eller identitetskort (det vill säga handling som styrker identitet och medborgarskap)
  2. Examensbevis. Om du är specialistläkare, bifoga till ansökan även det examensbevis som du fått från grundutbildningen för läkare.
    Följande bilagor som nämns i punkterna 3–4 kan vara nödvändiga för att avgöra ansökan. Valvira kan kontrollera dessa uppgifter direkt hos den behöriga myndigheten i EU- och EES-staterna, och du behöver inte lämna in dessa handlingar. Kontrollen kan fördröja handläggningen av ansökan. Om Valvira inte får uppgifterna från den behöriga myndigheten, ska du lämna in intygen i fråga själv.
  3. Intyg över att din rätt att utöva yrket inte har begränsats eller fråntagits dig (till exempel Certificate of Current Professional Status). Intyget får inte vara äldre än tre månader när det inkommer till Valvira. Intyg måste lämnas in för alla de länder där du har beviljats rätt att utöva yrket. ELLER Om du vill att Valvira kontrollerar rätten direkt hos den behöriga myndigheten, ska du ange alla länder där du har beviljats rätt att utöva yrket.
  4. Ett intyg från behörig myndighet om hur dina yrkeskvalifikationer uppfyller kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG.
  5. Översättningar till finska, svenska eller engelska av de handlingar som nämns i punkterna 3 och 4. Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

Valvira kan vid behov begära en tilläggsutredning. Observera att Valvira varken återlämnar eller kopierar handlingar.

Valvira kan kontrollera dina yrkeskvalifikationer, om din ansökan inte uppfyller de förutsättningar för automatiskt erkännande, som fastställts i yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG. I detta fall krävs ytterligare utredningar och Valvira begär dessa separat. Om det konstateras att det föreligger en väsentlig skillnad mellan din utbildning och motsvarande utbildning i Finland, som kan äventyra patientsäkerheten, kan Valvira erbjuda dig en möjlighet att genom ett lämplighetsprov påvisa att du har skaffat dig de kunskaper eller den kompetens som saknas.