Bekanta dig med Valvira 

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och som beviljar tillstånd och övervakar. 

Styrning

 • styrning av regionförvaltningsverken och välfärdsområdena i uppgifter inom social- och hälsovården
 • styrning av regionförvaltningsverken i uppgifter som gäller småbarnspedagogik
 • styrning av regionförvaltningsverken i uppgifter i anslutning till alkoholförvaltningen
 • styrning av kommunerna i uppgifter i anslutning till hälsoskydd och tobakstillsyn

Tillstånd och registreringar

Yrkesrättigheter

 • legitimering, skyddad yrkesbeteckning och tidsbegränsade tillstånd för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården
 • tillstånd att verka som testare av hushållsvatten- och bassängvattenhygien.

Idkande av näring

 • tillverknings-, import-, partihandels- och användningstillstånd för alkohol
 • riksomfattande registreringar av serviceproducenter och serviceenheter inom social- och hälsovården

Hälsa och forskning

 • abort- och steriliseringstillstånd (i vissa fall)
 • tillstånd enligt lagen om assisterad befruktning

Övervakning

Social- och hälsovården

 • verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och organisationer
 • tillgodoseendet av de väsentliga kraven på patient- och klientdatasystem 

Alkohollagen

 • verksamhet som bedrivs av tillverkare, partihandlare och innehavare av användningstillstånd för alkoholdrycker
 • produkttillsyn av alkohol
 • marknadsföring och främjande av försäljning

Tobakslagen

 • marknadsföringsförbud
 • produkttillsyn av tobak

Hälsoskydd

 • hushållsvattenhygieniska och bassängvattenhygieniska kompetenstestares verksamhet

Småbarnspedagogik

I anslutning till Valvira fungerar också adoptionsnämnden som beviljar adoptionstillstånd (länk) samt den riksomfattande kommittén för medicinsk forskningsetik Tukija.