Utredningar och statistik av tillsynen över social- och hälsovården

Regionförvaltningsverken utarbetar årligen utredningar där de granskar hur social- och hälsovården genomförs jämlikt i välfärdsområdena. Valvira sammanställer en riksomfattande utredning om dessa.

Utredningarna gäller

  • jämlikt genomförande av tjänster
  • jämlik tillgång och kvalitet
  • centrala allmänna tillsynsobservationer om ordnandet av social- och hälsovårdstjänster.

Regionförvaltningsverken gör utredningar med hjälp av de uppgifter som de får i samband med tillsynen av social- och hälsovården. Du hittar regionförvaltningsverkens utredningar för regionerna på regionförvaltningsverkens webbplatser.

Valvira gör en sammanfattning av regionförvaltningsverkens utredningar (på finska) och dessutom en utredning om sina egna tillsynsobservationer angående social- och hälsovården (på finska). Valvira lämnar utredningarna till Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt social- och hälsovårdsministeriet. THL utnyttjar utredningarna sig varje år när det utarbetar en expertbedömning av ordnandet av social- och hälsovården. THL gör en bedömning på riksnivå, per social- och hälsovårdens samarbetsområde samt per välfärdsområde.

Statistik av tillsynen över social- och hälsovården

Tillsynsärendena statistikförs så att det är möjligt att skapa en helhetsbild av hurdan social- och hälsovårdstjänsternas situation är ur tillsynsperspektiv. Tillsynsstatistiken är en del av tillsynens informationsunderlag som utnyttjas vid informationsbaserad tillsyn. Målet med informationsbaserad tillsyn är att rikta tillsynen mot proaktiv tillsyn, som gör att tillsynsmyndigheterna bättre kan stöda serviceanordnarnas och serviceproducenternas egenkontroll.

Nya, avgjorda och oavslutade tillsynsärenden som gäller socialvården och som kommit till Valvira för utredning 2020–2022

Siffrorna omfattar inte överföringar till regionförvaltningsverk eller andra myndigheter.

Ärenden som kommit till utredning År 2020 År 2021 År 2022
Inledda 459 368 248
Öppna 253 189 132
Avgjorda 485 398 298

Nya, avgjorda och vid årsskiftet oavslutade tillsynsärenden som gäller hälso- och sjukvården och som kommit till Valvira för utredning 2020–2022

Siffrorna omfattar inte överföringar till regionförvaltningsverk eller andra myndigheter.

Ärenden som kommit till utredning År 2020 År 2021 År 2022
Inledda 1068 1093 2560
Öppna 550 523 1013
Avgjorda 1033 1135 2083

Den betydande ökningen i antalet inledda, avgjorda och öppna ärenden förklaras av de ansökningar om avlägsnande av yrkesrättigheter/yrkesbeteckning som görs av yrkespersoner inom hälso- och sjukvården på egen begäran.

Nya tillsynsärenden som gäller socialvården och som kommit till Valvira för utredning 2020–2022, indelade efter ärendegrupp

Siffrorna omfattar inte överföringar till regionförvaltningsverk eller andra myndigheter.

Ärendegrupp År 2020 År 2021 År 2022
Ärenden som grundar sig på tillsynsprogram 27 16 3
Klagomål 325 177 123
Utlåtanden 20 13 8
Egentliga tillsynsärenden 87 162 114
Totalt 459 368 248

​​​​​​Tillsynsärenden som gäller hälso- och sjukvården och som kommit till Valvira för utredning 2020–2022, indelade efter ärendegrupp

Siffrorna omfattar inte överföringar till regionförvaltningsverk eller andra myndigheter.

Ärendegrupp År 2020 År 2021 År 2022
Ärenden som grundar sig på tillsynsprogram 7 3 2
Klagomål 367 416 374
Utlåtanden 130 130 127
Egentliga tillsynsärenden 564 544 2057
Totalt 1068 1093 2560
  • Klagomål är klagomål från klienter, patienter eller anhöriga över behandling eller bemötande.
  • Andra tillsynsärenden är till exempel anmälningar från arbetsgivare, apotek och polisen. Också ärenden som Valvira har inlett på eget initiativ, t.ex. på grund av nyheter i medierna, hör till denna grupp.
  • Utlåtandena är utlåtanden som ges till myndigheter, till exempel till polisen, domstolarna och riksdagens justitieombudsman på deras begäran.
  • Tillsynen enligt tillsynsprogrammet är planbaserad tillsyn som baserar sig på det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården.

Beslut som fattats av nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården per yrkesgrupp 2020–2022

Yrkesgrupp År 2020 År 2021 År 2022
Läkare 67 79 67
Tandläkare 10 4 10
Sjukskötare/hälsovårdare/barnmorskor 54 60 66
Närvårdare (hälsovård och socialvård) 70 84 87
Farmaceuter/provisorer 8 6 4
Yrkesutbildade personer inom socialvård (exkl. närvårdare) 12 6 3
Övriga 19 15 26