Utredningar och statistik av tillsynen över social- och hälsovården

Regionförvaltningsverken och Valvira utarbetar årligen utredningar där de granskar hur social- och hälsovården genomförs jämlikt i välfärdsområdena.

Utredningarna gäller

  • jämlikt genomförande av tjänster
  • jämlik tillgång och kvalitet
  • centrala allmänna tillsynsobservationer om ordnandet av social- och hälsovårdstjänster.

Valviras utredning (pdf).

Du hittar regionförvaltningsverkens utredningar för regionerna på regionförvaltningsverkens webbplatser.

Valvira lämnar utredningarna till Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt social- och hälsovårdsministeriet. THL utnyttjar utredningarna sig varje år när det utarbetar en expertbedömning av ordnandet av social- och hälsovården. THL gör en bedömning på riksnivå, per social- och hälsovårdens samarbetsområde samt per välfärdsområde.

Statistik av tillsynen över social- och hälsovården

Tillsynsärendena statistikförs så att det är möjligt att skapa en helhetsbild av hurdan social- och hälsovårdstjänsternas situation är ur tillsynsperspektiv. Tillsynsstatistiken är en del av tillsynens informationsunderlag som utnyttjas vid informationsbaserad tillsyn. Målet med informationsbaserad tillsyn är att rikta tillsynen mot proaktiv tillsyn, som gör att tillsynsmyndigheterna bättre kan stöda serviceanordnarnas och serviceproducenternas egenkontroll.

Nya, avgjorda och oavslutade tillsynsärenden som gäller socialvården och som kommit till Valvira för utredning 2021–2023

Siffrorna omfattar inte överföringar till regionförvaltningsverk eller andra myndigheter.

Ärenden som kommit till utredning År 2021 År 2022 År 2023
Inledda 368 248 205
Öppna 189 132 164
Avgjorda 398 298 171

Nya, avgjorda och vid årsskiftet oavslutade tillsynsärenden som gäller hälso- och sjukvården och som kommit till Valvira för utredning 2021–2023

Siffrorna omfattar inte överföringar till regionförvaltningsverk eller andra myndigheter.

Ärenden som kommit till utredning År 2021 År 2022 År 2023
Inledda 1093 2560 1400
Öppna 523 1013 764
Avgjorda 1135 2083 1655

Nya tillsynsärenden som gäller socialvården och som kommit till Valvira för utredning 2021–2023, indelade efter ärendegrupp

Siffrorna omfattar inte överföringar till regionförvaltningsverk eller andra myndigheter.

Ärendegrupp År 2021 År 2022 År 2023
Ärenden som grundar sig på tillsynsprogram 16 3 2
Klagomål 177 123 80
Utlåtanden 13 8 9
Egentliga tillsynsärenden 162 114 114
Totalt 368 248 205

​​​​​​Tillsynsärenden som gäller hälso- och sjukvården och som kommit till Valvira för utredning 2021–2023, indelade efter ärendegrupp

Siffrorna omfattar inte överföringar till regionförvaltningsverk eller andra myndigheter.

Ärendegrupp År 2021 År 2022 År 2023
Ärenden som grundar sig på tillsynsprogram 3 2 6
Klagomål 416 374 405
Utlåtanden 130 127 96
Egentliga tillsynsärenden 544 2057 893
Totalt 1093 2560 1400
  • Klagomål är klagomål från klienter, patienter eller anhöriga över behandling eller bemötande.
  • Andra tillsynsärenden är till exempel anmälningar från arbetsgivare, apotek och polisen. Också ärenden som Valvira har inlett på eget initiativ, t.ex. på grund av nyheter i medierna, hör till denna grupp.
  • Utlåtandena är utlåtanden som ges till myndigheter, till exempel till polisen, domstolarna och riksdagens justitieombudsman på deras begäran.
  • Tillsynen enligt tillsynsprogrammet är planbaserad tillsyn som baserar sig på det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården.

Beslut som fattats av nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården per yrkesgrupp 2021–2023

Yrkesgrupp År 2021 År 2022 År 2023
Läkare 79 67 72
Tandläkare 4 10 10
Sjukskötare/hälsovårdare/barnmorskor 60 66 93
Närvårdare (hälsovård och socialvård) 84 87 153
Farmaceuter/provisorer 6 4 10
Yrkesutbildade personer inom socialvård (exkl. närvårdare) 6 3 3
Övriga 15 26 28