Tillgång till vård

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller bestämmelser om tillgången till brådskande och icke-brådskande sjukvård som faller inom välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens organiseringsansvar.

Hälso- och sjukvårdslagen fastställer de längsta tillåtna väntetiderna för tillgång till vård, det vill säga den så kallade vårdgarantin inom primärvården, den specialiserade sjukvården och för mentalvårdstjänster på specialsjukvårdsnivå för under 23-åringar.

De längsta tillåtna väntetiderna för tillgång till vård inom primärvården enligt hälso- och sjukvårdslagen tillämpas också på tjänster inom studerandehälsovården som produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) för högskolestuderande.

Brådskande vård

Välfärdsområdet, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen har ansvar för att ordna brådskande vård för patienter. Om en patients sjukdom eller skada förutsätter omedelbar bedömning och vård, ska hen få tillgång till brådskande vård oberoende av var hen är bosatt. Med brådskande vård avses den omedelbara bedömning och vård som förutsätts vid plötsligt insjuknande, skada, försvåring av långtidssjukdom eller nedsättning av funktionsförmågan, och som inte kan uppskjutas utan att sjukdomen förvärras eller skadan kompliceras. Med brådskande vård avses även omedelbart behov av missbrukarvård på grund av användning av rusmedel.

Icke-brådskande vård

Välfärdsområdet, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen har ansvar för att ordna icke-brådskande vård för patienter. Om välfärdsområdet, Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen inte själv kan erbjuda undersökningar, vård eller rehabilitering inom den längsta tillåtna väntetiden för tillgång till icke-brådskande vård ska de ordna dessa tjänster genom samarbete med ett annat värdvärdsområde eller genom att skaffa dem från privata tjänsteproducenter på grundval av avtal. I ordnandet av tjänsterna kan användas servicesedlar eller tjänsterna kan även skaffas från privata tjänsteproducenter. Inga tilläggskostnader får orsakas patienten på grund av detta.

Vård kan även sökas utomlands. Du hittar mer information om att söka vård utomlands på folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats.

Välfärdsområdet, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ska i ett allmänt datanät (internet) månatligen publicera nyckeltal för föregående månad om hur maximitiderna för tillgång till icke-brådskande vård inom primärvården har förverkligats. Dessutom ska de med fyra månaders mellanrum publicera uppgifter om hur maximitiderna för tillgång till icke-brådskande specialiserad sjukvård inom primärvården och tillgång till icke-brådskande specialiserad sjukvård har förverkligats under föregående månad. Nyckeltalen ska publiceras separat för varje sjukhus, hälsovårdscentral och annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. Om det finns en hälsovårdscentral, en tandvårdsklinik eller någon annan motsvarande separat enhet som lyder under en verksamhetsenhet, ska nyckeltalen publiceras separat för varje sådan enhet, om det är möjligt.