Partihandel av produkter som omfattas av tobakslagen

Detaljhandel av tobaksprodukter och nikotinvätskor ska anmälas skriftligt till den kommun som försäljningsplatsen ligger i. Det enklaste sättet är att göra anmälan elektroniskt. I frågor som gäller anmälan kan du i första hand kontakta den kommunala myndighet som övervakar tobakslagen.

Utöver partihandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor ska den kommunala myndigheten som övervakar tobakslagen på förhand underrättas om ändringar i partihandelsverksamheten och om att verksamheten upphör. Dessa uppgifter kan påverka de tillsynsavgifter som kommunen tar ut, så uppgifterna ska meddelas till kommunen i god tid. Kommunen tar ut en avgift enligt en av kommunen godkänd taxa för behandlingen av anmälan om partihandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor.

En partiförsäljare av tobaksprodukter och nikotinvätskor behöver inget detaljhandelstillstånd om försäljaren inte säljer produkterna direkt till konsumenten.

Anmälan om partihandel ska innehålla följande uppgifter:

  1. sökandens namn eller firma, kontaktuppgifter i Finland, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer samt adressen till försäljningsstället för produkterna
  2. en redogörelse för vilka produkter anmälan om försäljningen avser
  3. en plan för egenkontroll
  4. en redogörelse för antalet försäljningsdiskar och deras placering på försäljningsstället
  5. en redogörelse för placeringen av tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor vid försäljningsdisken.

Alla som deltar i leveranskedjan för tobaksprodukter ska dessutom ha de koder som krävs enligt systemet för spårbarhet av tobaksprodukter. Mer om detta på vår sida om förebyggande av olaglig handel.

Gör en skriftlig anmälan om partiförsäljning till kommunen. Det enklaste sättet är att göra anmälan elektroniskt. Fyll i den elektroniska anmälan om partiförsäljning här. Om du inte kan göra ansökan elektroniskt kan du använda den skriftliga sansökan som finns i slutet av denna sida. Anmälningsblanketten för partihandel och ifyllnadsanvisningar för blanketten finns i slutet av denna sida under punkten Dokument.

Tobaksregistret Turre förnyas i början av sommaren 2024. Registrets webbadress ändras och den elektroniska ansökningsblanketten förnyas.
 

Vanliga frågor om partihandel