Göra en påminnelse eller klaga över Småbarnspedagogik

Följ anvisningarna nedan om du är missnöjd med kvaliteten eller säkerheten av småbarnspedagogiska tjänster.

 1. Behandla ärendet i platsen för småbarnspedagogik

  Om du är missnöjd med kvaliteten hos eller säkerheten i en tjänst inom småbarnspedagogiken, försök först att behandla ärendet med verksamhetsstället eller kommunens myndighet som har ansvaret för att anordna tjänsten. Ofta kan ärendet snabbt behandlas genom att man diskuterar det med personalen inom småbarnspedagogik eller kontaktar verksamhetsställets ansvarsperson.

 2. Gör en skriftlig anmärkning

  Om en diskussion inte hjälper kan du framföra en anmärkning om ärendet. Skriv en i möjligaste mån tydlig beskrivning av det du vill framföra en anmärkning om. Du kan göra anmärkningen som ett fritt formulerat brev. Skicka anmärkningen till ledaren av enheten inom småbarnspedagogik som ansvarar för verksamheten, ansvarspersonen i verksamhetsstället eller kommunens/samkommunens ledande tjänsteinnehavare inom småbarnspedagogik. Anmärkningen måste besvaras inom rimlig tid, i regel inom 1–4 veckor. Av svaret måste framgå hur anmärkningen har utretts i verksamhetsstället och vilka fortsatta åtgärder anmärkningen eventuellt har lett till. Man kan inte söka ändring till ett svar på en anmärkning genom besvär.

  Att du har gjort en anmärkning begränsar inte din rätt att söka ändring eller din rätt att framföra klagomål om ärendet till tillsynsmyndigheter. Kommunens socialombudsman hjälper vid behov med att göra anmärkningen samt ger råd i ärenden med anknytning till tillämpningen av lagen om småbarnspedagogik.

  Om du har gjort en anmärkning, vänta på att svaret kommer innan du tar några andra eventuella åtgärder. Ibland kan ärendet avgöras redan med svaret. 

 3. Anför ett klagomål till regionförvaltningsverket eller Valvira

  Om du inte är nöjd med det svar du fått, kan du anföra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten (regionförvaltningsverket eller Valvira). Om ingen anmärkning har gjorts i klagomålsärendet, kan tillsynsmyndigheten överföra ärendet till handläggning som anmärkning i verksamhetsstället i fråga. Den klagande informeras om överföringen. Vem som helst kan framföra klagomål om en myndighets lagstridiga verksamhet eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter. En förvaltningsklagan kan även framföras om skötseln av en uppgift som omfattas av myndighetens organiseringsansvar även om uppgiften sköts av en privat serviceproducent.

  Klagomålet görs skriftligen. Med tillsynsmyndighetens samtycke kan klagomålet i undantagsfall även göras muntligen. Anvisningar om hur man framför ett klagomål hos regionförvaltningsverket hittar du på regionförvaltningsverkets webbplats. Du kan framföra ett klagomål hos Valvira i Valviras elektroniska ärendehantering. Användning av den elektroniska ärendehanteringen förutsätter inloggning. Du kan logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller Katso-identiering. Frågorna i det elektroniska klagomålet styr dig att lämna de uppgifter som behövs för handläggningen av klagomålet. Du kan även framföra klagomålet med fritt formulerat. I klagomålet ska du delge din uppfattning om tidpunkten för händelsen och om varför du anser förfarandet vara felaktigt. Observera att över två år gamla ärenden inte handläggs utan särskild orsak. 

Vanliga frågor om att framföra ett klagomål