Alkoholförvaltningens tillsynsprogram

Valvira styr regionförvaltningsverken i tillsynen över servering, detaljhandel och marknadsföring av alkoholdrycker. Ett verktyg för styrningen är alkoholförvaltningens riksomfattande tillsynsprogram, som Valvira utarbetar tillsammans med regionförvaltningsverken.

Det nuvarande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltningen har utarbetats för 2019–2024. Under tillsynsprogramperioden övervakar myndigheterna tydligare riskobjekten utifrån tillsynsbehoven än tidigare. Tillsynen styr alkoholnäringen till ansvarsfull försäljning, säkerställer efterlevnaden av alkohollagen och stöder utvecklingen av egenkontrollen hos dem som ansöker och har tillstånd.

Tillsynsprogrammet strävar efter att styra, förnya och förenhetliga alkoholförvaltningens verksamhet genom att svara på dagens utmaningar inom myndighetsverksamheten och alkoholnäringen. I tillsynsprogrammet fastställs alkoholförvaltningens grundläggande uppgift och syftemål. Under tillsynsprogramperioden har man också fastställt strategiska tyngdpunkter med vilka man styr användningen av den regionala alkoholförvaltningens resurser och förtydligar olika aktörers roller och växelverkan i anslutning till verkställandet av alkohollagen. Med tillsynsprogrammet styrs också den regionala tillståndsförvaltningen och tillsynen över serveringen och detaljhandeln samt marknadsföringen av alkoholdrycker till en enhetlig beslutspraxis och till ett effektivt verkställande av alkohollagen.

Alkoholförvaltningens grundläggande uppgift, syftemål och strategiska tyngdpunkter

Alkoholförvaltningens grundläggande uppgift är att förebygga skador som alkohol orsakar sina användare, andra människor och hela samhället genom att övervaka näringsverksamheten i anslutning till alkohol.

Alkoholförvaltningens syftemål är att vara en enhetlig, effektiv och verkningsfull stödjare av egenkontrollen av en ansvarsfull näring.

Syftet uppnås genom att betona följande strategiska mål i verksamheten:

  1. Interaktion och samarbete med intressentgrupper
  2. Utveckling av styrnings- och tillsynsverksamheten
  3. Digitalisering

Alla dessa mål genomskärs av följande saker:

  • Rättidig kommunikation via flera kanaler
  • Kundorientering