Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Tjänster för personer med funktionsnedsättning är tjänster och stödåtgärder som ordnas för en person på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Syftet med dessa tjänster är att förbättra jämlikheten och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva som andra medborgare.

Beviljande av tjänster för personer med funktionsnedsättning inom välfärdsområdet

Tjänster för personer med funktionsnedsättning utgör socialvård som faller inom välfärdsområdets organiseringsansvar och övervakas av regionförvaltningsverken och Valvira. Tjänster kan sökas på basis av funktionsnedsättning. Beslut om beviljande av tjänster för personer med funktionsnedsättning fattas av en yrkesutbildad person inom socialsektorn på basis av nedsatt funktionsförmåga till följd av en skada eller sjukdom. Beviljandet av tjänster för personer med funktionsnedsättning grundar sig inte uteslutande på läkarutlåtanden, diagnos eller den invaliditetsgrad som definieras av ett försäkringsbolag, utan på klientens funktionsförmåga och det övergripande behovet av stöd.

Bedömning av servicebehovet

Välfärdsområdet ska inleda en utredning av behovet av tjänster och stödåtgärder senast den sjunde vardagen efter att ansökan mottagits. På basis av utvärderingen registrerar en socialarbetare en serviceplan för personen i fråga. Beslut om vilka tjänster som beviljas ska fattas inom tre månader.

Den beslutstidsfrist på tre månader som fastställs i lagen om funktionshinderservice innebär inte att ett beslut kan skjutas upp i en situation där ärendet kan avgöras. Om ett ärende kan avgöras ska ett beslut fattas omedelbart. Vid bedömningen av den tid som ska reserveras för beslutsfattandet ska man också beakta vilken betydelse den tjänst som söks har för personen med funktionsnedsättning. En myndighet kan inte överföra den utrednings- och beslutsskyldighet som ankommer på myndigheten till exempel på grund av att ärendehanteringen är överbelastad eller att personalen är otillräcklig.