Klientens och patientens rättigheter

Som klient och patient har du rätt till god hälso- och sjukvård, god socialservice och gott bemötande. Din självbestämmanderätt ska respekteras. Dessutom har du rätt att få tillgång till uppgifter om dig själv och begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Din rätt till god vård, god service och gott bemötande

Du har rätt till god hälso- och sjukvård samt den socialservice som du behöver i din livssituation. Du ska bemötas så att din övertygelse och integritet respekteras och så att ditt människovärde inte kränks. När din vård och service verkställs ska dina önskemål, åsikter, intressen och individuella behov samt ditt modersmål och din kulturella bakgrund beaktas.

Social- och hälsovårdstjänster ska tillhandahållas så att du inte diskrimineras till exempel på grund av ålder, hälsotillstånd eller funktionsförmåga. Socialservice, såsom tjänster för familjer, personer med funktionsnedsättning eller äldre, ska ordnas på ett sätt som motsvarar ditt servicebehov. Om du behöver stöd eller tjänster ska du kontakta socialtjänsterna i ditt välfärdsområde för en bedömning av servicebehov. Socialvårdstjänsterna baserar sig alltid på ett förvaltningsbeslut och du har rätt att söka ändring i ett beslut som gäller din service inom socialvården. Endast medicinska orsaker får påverka beslut om vård.

Respekt för din självbestämmanderätt

Din självbestämmanderätt ska beaktas när social- och hälsovård tillhandahålls. Du har rätt att delta i och påverka planeringen och genomförandet av din service eller din vård. Om du är myndig och inte klarar av att delta i och påverka planeringen och genomförandet av din service eller din vård, ska din vilja utredas i samarbete med din lagliga företrädare, din anhöriga eller någon annan närstående person. Om du är minderårig beaktas din åsikt i enlighet med din ålder och utvecklingsnivå.

Om du använder kommunikationsmedel som stöder eller ersätter tal, teckenspråk eller om en yrkesutbildad person inte kan det språk du talar, ska tolkning i möjligaste mån ordnas så att du kan delta i behandlingen av ditt ärende.

Din rätt att få uppgifter om dig själv

Som klient inom socialvården har du rätt att få en redogörelse om dina rättigheter och skyldigheter, om olika åtgärdsalternativ och deras verkningar samt om andra relevanta omständigheter som hänför sig till ditt ärende. Du har rätt att ta del av de uppgifter som lagrats om dig och begära att felaktiga uppgifter rättas. Du har också rätt att få information om handlingar som kan eller har kunnat påverka behandlingen av ditt ärende.

Om du är patient ska man på eget initiativ ge dig en begriplig redogörelse för ditt hälsotillstånd. Dessutom ska du få veta vilka behandlingsalternativ du har, hur behandlingarna påverkar dig och om de har biverkningar. Du bör också informeras om alla vårdrelaterade frågor som är av betydelse när beslut fattas om din vård.

Du har rätt att kontrollera de uppgifter om dig som antecknats i journalhandlingar/klienthandlingar inom socialvården. Om du tycker att uppgifterna är felaktiga kan du begära att de rättas. I regel krävs ett specificerat samtycke av dig för att uppgifter om dig ska kunna överlåtas ur ett personregister inom social- eller hälsovården.