Anmärkning eller klagomål inom socialvården eller hälso- och sjukvården

Om du är missnöjd med den service du har fått, följ instruktionerna nedan.

 1. Behandla ärendet vid den verksamhetsenhet som gav servicen

  Det primära sättet att reda ut ett problem som uppstått i servicen är en diskussion vid den verksamhetsenhet som gett servicen. Diskutera med personen i fråga eller hens chef. På så sätt kan saker och ting snabbt redas ut.

  Du kan också kontakta socialombudsmannen i frågor kring socialvård eller patientombudsmannen i frågor kring hälso- och sjukvård, om du behöver hjälp och råd vid behandlingen av ärendet.

  Om en diskussion inte hjälper kan du framställa en skriftlig anmärkning till verksamhetsenheten.

 2. Framställ en anmärkning

  Skriv en i möjligaste mån tydlig beskrivning av det du vill framställa en anmärkning om. Berätta så detaljerat som möjligt när och var händelsen inträffade. Berätta tydligt vad du är missnöjd med i den service du har fått. Du kan formulera anmärkningen fritt eller använda en blankett som vanligen finns på vårdenhetens webbplats.

  Skicka anmärkningen till den ledande tjänsteinnehavaren vid verksamhetsenheten. Hen ska utreda ärendet och svara dig skriftligen. Svaret lämnas inom cirka en månad.

  Om du inte är nöjd med svaret du får, kan du anföra ett klagomål hos regionförvaltningsverket.

  Om den klient som fått servicen på grund av sjukdom eller nedsatt psykisk funktionsförmåga eller av någon annan motsvarande orsak inte kan framställa anmärkning själv, eller om klienten är död, kan anmärkningen framställas av klientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående.

 3. Anför ett klagomål hos regionförvaltningsverket (i särskilda fall hos Valvira)

  Nästan alla klagomål som gäller social- och hälsovården hör till regionförvaltningsverken. Anvisningar om hur man anför ett klagomål hos regionförvaltningsverket hittar du på regionförvaltningsverkets webbplats.

  Du ska anföra klagomål om hälso- och sjukvård hos Valvira endast om du misstänker att felbehandling lett till döden eller till grav bestående invaliditet för en patient. Du kan anföra ett klagomål om hälso- och sjukvården i vår e-tjänst, med en klagomålsblankett (pdf) eller fritt formulerat. Du kan även anföra klagomål som gäller lagligheten i Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) verksamhet till Valvira.

  Till Valvira hör av klagomål inom socialvården de ärenden som är riksomfattande, betydande och vittsyftande samt klagomål som gäller tjänster som tillhandahålls inom två eller flera regionförvaltningsverks områden. Du kan anföra ett klagomål om socialvården i vår e-tjänst, med en klagomålsblankett (pdf) eller fritt formulerat.

  Om Valvira är tvungen att överföra klagomålet till ett regionförvaltningsverk, fördröjer det behandlingen av klagomålet avsevärt.

Vanliga frågor om att framställa anmärkningar eller anföra klagomål

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per telefon 0295 209 299 
(tillsyn över socialvården) 
tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 10–11

Per telefon 0295 209 444 
(tillsyn över hälso- och sjukvården) 
vardagar klockan 10–11