Fartygsinspektioner

Fartyg i internationell sjöfart inspekteras regelbundet för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i världen.

Finland har förbundit sig att som lag följa de bestämmelser i det internationella hälsoreglementet (IHR) som Världshälsoorganisationen WHO har godkänt. Som konventionsstat ska Finland namnge hamnar som kan utfärda intyg över hälsokontroller för fartyg. Intyget gäller i 6 månader. I Finland hör det till Valviras uppgifter att utse hamnarna. Valvira skickar uppgifterna om de utsedda hamnarna till WHO. Du kan kontrollera den aktuella listan över utsedda hamnar på WHO:s hamnlista. Listan finns i slutet av denna sida.

Hälsokontrollen utförs av hälsoskyddsmyndigheten på hamnorten. Kontaktuppgifterna till kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter finns på vår webbplats Allmänt hälsoskydd.