Avgifter för registrering av tjänsteproducenter och tjänsteenheter inom social- och hälsovården

Produktion av social- och hälsovårdstjänster förutsätter att tjänsteproducenten och tjänsteenheten har registrerats i det riksomfattande registret över tjänsteproducenter (Soteri) och att ett beslut har fattats om registreringen. Tjänsteproducenten ska ansöka om registrering via Soteris elektroniska ärendehantering.

Valvira behandlar ansökningar som gäller registrering av en tjänsteproducent eller registreringsärenden som gäller tjänsteproducenter som producerar tjänster inom verksamhetsområdet för minst två regionförvaltningsverk.

Beslut om registrering är avgiftsbelagda, och avgift tas ut även för negativa beslut. Vi debiterar hälften av registreringsavgiften för ansökningar som återtagits under pågående process. Registreringsavgifterna grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets gällande förordning om avgiftsbelagda prestationer.

Registreringsavgifter

Ändrings- och överföringsavgifter

Övriga avgifter

Kontakta oss

Socialvårdens registreringsärenden:
Per e-post [email protected] 
Per telefon 0295 209 209
Vardagar klockan 10–11 (ej onsdagar)

Hälso- och sjukvårdens registreringsärenden:
Per e-post [email protected] 
Per telefon 0295 209 244 
Vardagar klockan 10–11