Tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Det är arbetsgivaren som har det primära ansvaret att utöva tillsyn över den verksamhet som bedrivs av de yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som arbetsgivaren anställt. Arbetsgivaren kan lösa de flesta problemsituationer på arbetsplatsen och tillsynsmyndigheten behöver inte ingripa. Problemsituationer ska anmälas till tillsynsmyndigheten först om arbetsgivarens egna medel inte räcker för att avhjälpa problemet och den yrkesutbildade personens verksamhet fortfarande äventyrar klient- och patientsäkerheten.

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kan inledas på basis av en anmälan från arbetsgivaren. Anmälan kan också göras av ett apotek eller en vårdenhet. Tillsyn kan även inledas på grundval av ett klagomål som anförts om en yrkesutbildad persons verksamhet, eller tillsynsmyndigheten kan inleda tillsyn på eget initiativ, till exempel på grundval av uppgifter som behandlats i medierna. Regionförvaltningsverken är primära tillsynsmyndigheter inom sina områden, och Valvira behandlar endast sådana tillsynsärenden som gäller yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i vilka det eventuellt finns behov av att ingripa i en yrkesutbildad persons rätt att utöva yrke, rätt att använda yrkesbeteckning eller ge en skriftlig varning.

Åtgärder för egenkontroll bör vidtas innan anmälan görs

Verksamhetsenheten ska säkerställa patient- och klientsäkerheten genom planmässig egenkontroll, genom vilken den snabbt och så tidigt som möjligt ingriper i yrkesutbildade personers olämpliga verksamhet. Arbetsgivarens åtgärder är arbetsledningsrelaterade metoder för handledning och tillsyn, såsom anpassning och begränsning av arbetsuppgifter samt hänvisning till företagshälsovården.

Kontakta oss

Med e-post [email protected]
Per telefon 0295 209 444
(tillsyn över hälso- och sjukvården)
vardagar klockan 10–11