Elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare, nikotinvätskor och nikotinfria vätskor för förångning

Tobakslagen innehåller bestämmelser om begränsningar av egenskaperna hos elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt av tillsatsämnen för vätskor som används i elektroniska cigaretter. Hittills har inga gränsvärden fastställts för utsläpp som frigörs från elektroniska cigaretter. 

Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke. Också delar av produkten i fråga definieras enligt tobakslagen som elektroniska cigaretter. Det är bra att beakta att alla produkter som lämpar sig för inandning av nikotinhaltig ånga via ett munstycke betraktas som elektroniska cigaretter. Således betraktas till exempel en produkt som fyllts med nikotinfri vätska som en elektronisk cigarett, om den till sina tekniska egenskaper lämpar sig för användning av nikotinvätska. En engångsprodukt som fyllts med nikotinfri vätska uppfyller inte definitionen av elektroniska cigaretter i tobakslagen. 

Med nikotinvätska avses en vätska som innehåller nikotin och som är avsedd att förångas med hjälp av en elektronisk cigarett och vars nikotinhalt är högst 20 milligram per milliliter. Om nikotinvätskan har ett tillstånd enligt läkemedelslagen är det fråga om ett läkemedel. Med påfyllningsbehållare avses ett kärl som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. 

Med nikotinfri vätska för förångning avses annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt.

I fråga om nikotinvätska avses med tillsatsämne ett annat ämne än nikotin som tillsatts nikotinvätskan eller dess detaljhandelsförpackning eller försäljningsförpackning. Med utsläpp avses ämnen som frigörs vid användning av elektroniska cigaretter.