Egenkontroll för tjänsteanordnare inom social- och hälsovården

Tjänsteanordnaren ansvarar för tillsynen över tillgängligheten, kontinuiteten, säkerheten och kvaliteten för sin egen samt inköpt tjänsteproduktion. Genom tillsyn över verksamheten ska man säkerställa att social- och hälsovården till sitt innehåll, sin omfattning och kvalitet motsvarar klienternas och patienternas behov och säkerhet. Dessutom ska personalens tillräcklighet samt utrymmenas och utrustningens säkerhet och lämplighet för genomförandet av tjänsterna följas upp.

Tjänsteanordnaren ska utveckla högkvalitativa, säkra och effektiva processer, servicekedjor och verksamhetssätt. Detta förutsätter identifiering, definiering, beskrivning och kontinuerlig utveckling av de centrala processerna och vård- och servicekedjorna. Tjänsteanordnaren definierar de centrala riktlinjerna och anvisningarna som främjar säkerheten samt den resursallokering som är nödvändig för att utveckla och kontinuerligt förbättra verksamheten. De risker som förknippas med processerna ska identifieras och åtgärder som skyddar mot dem definieras.

Vid utvecklingen av processer ska det sektorsövergripande samarbetet beaktas, och vid utvärderingen av verksamheten ska den tekniska säkerheten men även klient- och patientupplevelsen beaktas.

Program för egenkontroll

Den egenkontrollhelhet som omfattar de uppgifter och tjänster som tjänsteanordnaren ansvarar för ska sammanställas i programmet för egenkontroll.

Tjänsteanordnarens styrnings- och tillsynsskyldighet

Det välfärdsområde som har organiseringsansvaret styr och övervakar kvaliteten, och lagenligheten på de tjänster som det anskaffar på samma sätt som för sina egna tjänster. Välfärdsområdets tillsynsskyldighet gäller också tjänster som erbjuds av underleverantörer till tjänsteproducenter. Välfärdsområdet ska se till att den tjänsteproducent som tillhandahåller tjänsterna har tillräckliga yrkesmässiga, verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar att sörja för att tjänsterna produceras.

Välfärdsområdet dokumenterar alla sina åtgärder och säkerställer att avtalen innehåller lämpliga befogenheter och möjligheter att ingripa. Välfärdsområdet ska till regionförvaltningsverket för kännedom lämna en inspektionsberättelse om tillsynen över en tjänsteproducent eller dennes underleverantör. På motsvarande sätt sänder regionförvaltningsverket och Valvira till välfärdsområdet för kännedom en inspektionsberättelse om en tjänsteproducent eller dennes underleverantör.

Om välfärdsområdet inte genom egenkontroll kan lösa sådana missförhållanden eller brister som framkommit och verksamheten medför en väsentlig risk för klient- och patientsäkerheten, verksamhetens lagenlighet eller genomförandet av klientens och patientens centrala rättigheter, ska välfärdsområdet underrätta tillsynsmyndigheten om detta.