Beslut om genomgående av tilläggsstudier

När en person ansöker om yrkeskompetens inom hälso- och sjukvården och har genomgått sin utbildning i en stat utanför EU- eller EES-området, utreder Valvira om utbildningen leder till samma yrke som den finländska utbildningen. Även arbetserfarenhet och tilläggsutbildning eller kompletterande utbildning kan beaktas vid jämförelsen. De kan kompensera för skillnaderna mellan utbildningarna. Om det konstateras skillnader i utbildningen jämfört med den nuvarande finländska utbildningen, kan Valvira utfärda ett direktiv om att tilläggsutbildning ska genomföras.

I beslutet förordnar Valvira de tilläggsstudier efter vilka sökanden kan beviljas yrkesrätt i Finland. Detta gäller inte läkare och tandläkare. Du hittar ansökningsanvisningar för läkare och tandläkare bland ansökningsanvisningarna på vår webbplats.

Om du är i färd med att genomgå tilläggsstudier för att få yrkesrätt inom socialvården, kontakta kundtjänsten för yrkesrättigheter (kontaktuppgifter nedan).

Så här avlägger du tilläggsstudier

När du vill genomgå de tilläggsstudier Valvira har förordnat ska du kontakta en läroanstalt i Finland som erbjuder utbildningen i fråga direkt. Vid läroanstalten får du handledning om hur du i praktiken kan genomgå de förordnade studierna. Observera att läroanstalten kan kräva en ansökan om studierätt eller ett intyg över språkkunskaper.

Så här ansöker du om yrkesrätt när du har genomgått de tilläggsstudier som Valvira har förordnat

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira som bilaga till e-posten eller per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Bifoga kopior av följande handlingar till ansökan

  1. Intyg om avlagda tilläggsstudier
    Bifoga dessutom kopior av följande handlingar till ansökan om du inte har lämnat in dem tidigare:
  2.  Intyg över språkkunskaper.
  3. Bevis på att din rätt att utöva yrket inte har begränsats eller fråntagits dig (till exempel Certificate of Good Standing). Intyget får inte vara äldre än tre månader när det inkommer till Valvira. Intyg måste lämnas in för alla de länder där du har beviljats rätt att utöva yrket. Om du har utövat yrket i ett land som inte registrerar dessa yrkesutövare, ska du lämna ett intyg från den behöriga myndigheten i landet om att landet inte registrerar dessa yrkesutövare eller någon annan tillförlitlig förklaring.
    Lämna in dokument 3 som en officiellt bestyrkt kopia. Officiellt bestyrkta kopior utfärdas av notarius publicus i Finland eller i någon annan EU-/EES-stat eller av en finländsk beskickning utomlands. Också kopior med ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg som utfärdats av notarius publicus i ett land utanför EU eller EES godkänns. Skicka kopiorna försedda med notarius publicus eller beskickningens ursprungliga stämpel och underskrift till Valvira per post.
  4. Översättning till finska, svenska eller engelska av den handling som nämns i punkt 3.
    Översättningen måste vara gjord av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du hittar auktoriserade translatorer i Finland i Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.

Valvira kan vid behov begära en tilläggsutredning. Observera att Valvira varken återlämnar eller kopierar handlingar.