Dataskyddsbeskrivning för Turre-registret

Denna dataskyddsbeskrivning gäller registret över detaljhandelstillstånd och anmälningar om partihandel i fråga om tobaksprodukter och nikotinvätskor (Turre). Dataskyddsbeskrivningen har uppdaterats 14.5.2024.

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Kommunerna och Valvira är gemensamt personuppgiftsansvariga. Kommunen svarar för anteckningen av uppgifterna i registret och för uppgifternas riktighet. Valvira svarar för att registrets informationssystem fungerar, upprätthålls och utvecklas samt för uppgifternas användbarhet, integritet, förvaring och förstöring samt för andra skyldigheter som den personuppgiftsansvarige har enligt dataskyddsförordningen.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Valvira och kommunerna ska för behandling, övervakning och statistikföring av tillståndsärenden och partiförsäljningsanmälningar om tobaksprodukter och nikotinvätskor föra register över näringsidkare som har beviljats detaljhandelstillstånd eller som har ansökt om sådant tillstånd eller som har gjort partiförsäljningsanmälan.

Kommunala tjänsteinnehavare handlägger ansökningar om försäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor och fattar tillståndsbeslut som gäller dem samt handlägger partiförsäljningsanmälningar.

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.