Allmänt hälsoskydd

Inom hälsoskyddet skyddas befolkningens och individens hälsa bland annat genom att övervaka och undersöka hur hälsosamt hushålls- och badvattnet samt inomhusförhållandena är. I beslutsfattandet om en sund livsmiljö ska hälsoskyddets perspektiv och sakkunskap beaktas.

Valvira styr verkställandet av och tillsynen över den nationella hälsoskyddslagstiftningen. Kommunernas tillsynsenheter ansvarar för utredningen av misstankar om sanitära olägenheter och ger allmän handledning och rådgivning. Regionförvaltningsverken styr och övervakar hälsoskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Med Valviras riksomfattande tillsynsprogram för hälsoskyddet styrs tillsynen över hälsoskyddet i kommunerna. Målet med programmet är att förenhetliga tillsynspraxisen på riksnivå och för sin del trygga en hälsosam livsmiljö för människor med hjälp av de tyngdpunkter som styr tillsynen. Tillsynsprogrammet finns i slutet av denna sida.

Kontakta oss

Med e-post [email protected]